Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Jätevesiasiaa koskevan lakiehdotuksen valvonta ei kuulu oikeusasiamiehelle

Eduskunnassa olevien lakiehdotusten perustuslainmukaisuuden valvominen ei kuulu oikeusasiamiehen toimivaltaan, toteaa apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin päätöksessään kahteen kanteluun.

Kantelijat arvostelivat ympäristönsuojelulakiin ehdotettua siirtymäsäännöstä, jonka mukaan 68 vuotta täyttäneet vapautettaisiin jätevesiasetuksen mukaisista jäteveden käsittelyvaatimuksista. Muutosta pidettiin perustuslaissa säädetyn yhdenvertaisuusperiaatteen ja syrjintäkiellon vastaisena. Kanteluissa arvosteltiin myös muutoksen perusteluja.

Ympäristöministeriössä valmisteltu lakiehdotus on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä.

Sakslin toteaa, että lakiehdotusten perustuslainmukaisuuden valvonta kuuluu perustuslakivaliokunnalle, joka antaa laista ja sen säätämisjärjestyksestä lausuntonsa. Muutoin lakiehdotuksissa on kyse sellaisista poliittisista valinnoista, joihin oikeusasiamiehen tehtävänä ei ole puuttua. Lakien sisällön hyväksymisestä päättää eduskunta.

Oikeusasiamiehellä on lisäksi käsiteltävänään kaksi kantelua entisen ympäristöministerin mahdollisesta harhaanjohtamisesta jätevesiasetusta valmisteltaessa.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin päätökset kokonaisuudessaan dnro 3436/4/10 ja 3298/4/10 .

Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Erkki Hännikäinen, puh. (09) 432 3354.