Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Ihmiskaupan uhrien oikeuksia ja asemaa vahvistetaan lainsäädäntömuutoksilla

Apulaisoikeusasiamies (AOA) Maija Sakslin antoi ihmiskaupan uhrien auttamistoimia koskevan päätöksen 27.6.2019. Asiassa oli kysymys törkeän ihmiskaupan uhriksi joutuneen henkilön auttamistoimien ja sosiaalipalvelujen järjestämisestä. Ratkaisussa todettiin sosiaalitoimen laiminlyöneen sille kuuluvan lakisääteisen velvollisuuden järjestää ihmiskaupan uhrille hänen tarvitsemansa auttamistoimet ja sosiaalipalvelut. Sosiaalitoimen laiminlyönnit vaaransivat vakavasti asiakkaan oikeusturvan ja hänen erityiset oikeutensa ihmiskaupan uhrille annettaviin auttamistoimiin. Laiminlyöntien poikkeuksellisesta vakavuudesta johtuen AOA päätyi antamansa huomautuksen ohella esittämään, että kunta hyvittää uhrille hänen perusoikeuksiensa loukkaukset. 

Kyseinen kunta on pyytänyt anteeksi asiassa havaittua virheellistä menettelyä ja maksanut perusoikeuksien loukkaamisesta hyvityksenä uhrille 3900 euroa. 

Asiaa tutkiessaan AOA:lle heräsi yleisempi huoli siitä, miten ihmiskaupan uhrit pääsevät avun piiriin ja miten ihmiskaupan uhrien auttamista koskeva lainsäädäntö tunnetaan kunnissa. 

AOA viittasi ratkaisussaan eduskunnan hyväksymään yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomukseen ja siihen liittyvään kannanottoon EK 45/2018 vp, jossa eduskunta edellytti, että valtioneuvosto toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, joilla turvataan ihmiskaupan uhrien yhdenvertaisuus avun saannissa ja selvittää lainsäädännön mahdolliset muutostarpeet (muun muassa) ihmiskaupan uhrien auttamisen ja auttamisen uhrilähtöisyyden vahvistamisen osalta. 

AOA päätti kiirehtiä eduskunnan edellyttämien muutosten valmistelua lähettämällä sosiaali- ja terveysministeriölle pyynnön antaa selvitys toimenpiteistään asiassa vuoden 2019 loppuun mennessä. 

Sosiaali- ja terveysministeriö ilmoitti toimenpiteinään antaneensa Kuntainfon 3/2019 ihmiskaupan uhrien auttamisesta. Lisäksi ministeriö viittasi selvityksessään hallitusohjelman kirjauksiin ja neljän ministeriön kesken sovittuun suunnitelmaan hallitusohjelman kirjausten toimeenpanosta. Selvityksessä todettiin ihmiskaupan vastaisen työn rakenteiden tarvitsevan selkeyttämistä ja pysyvät resurssit. Järjestelmää on myös yksinkertaistettava yhdenvertaisten palvelujen turvaamiseksi kuntapaikasta riippumatta ja toimia ihmiskaupan lapsiuhrien tunnistamiseksi sekä ihmiskaupan ja prostituution ennaltaehkäisemiseksi on tehostettava.

Ministeriön ilmoituksen mukaan ihmiskaupan uhrien auttamisesta tullaan säätämään erillinen laki. Samalla sosiaali- ja terveydenhuoltolakeihin lisätään viittaukset ihmiskaupan uhreihin, vastaanottolakia päivitetään sekä huomioidaan muut mahdolliset lainmuutostarpeet ja EU-lainsäädäntö. 

Jatkossa ihmiskaupan uhrien auttaminen kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan, mutta uusi lainsäädäntö valmistellaan yhteistyössä sisäministeriön, oikeusministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Valtioneuvoston yhteinen ihmiskauppakoordinaattori on nimitetty oikeusministeriöön.

Ihmiskaupan uhrien auttamistoimia koskeva päätös 3489/2017 on julkaistu oikeusasiamiehen verkkosivuilla www.oikeusasiamies.fi

Lisätietoja antaa tiedottaja Citha Dahl p. 09 432 3352.