Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Häiriöt tietojärjestelmässä eivät saa viivästyttää toimeentulotukea

14.9.2006

Kunnan on huolehdittava toimeentulotukihakemusten lainmukaisesta käsittelemisestä silloinkin, kun tietojärjestelmissä ilmenee ongelmia, painottaa oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Kunnan pitää varautua ennalta mahdollisiin häiriötilanteisiin ja häiriön sattuessa turvata toimeentulotuen tarpeessa olevien henkilöiden toimeentulo.

Oikeusasiamies muistuttaa, että kunnan on huolehdittava lakisääteisistä velvoitteistaan ja turvattava perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen kunnassa. Perustuslaissa turvataan oikeus välttämättömään toimeentuloon. Koska toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloa turvaava etuus, hakemuksen käsittelyajalla on hakijalle olennainen merkitys. Voimavaroja on kohdennettava niin, että toimeentulotuen hakija saa tarvitsemansa avun riittävän ajoissa. Lain mukaan tukihakemukset on käsiteltävä viivytyksettä. Oikeusasiamiehen näkemyksen mukaan tämä tarkoittaa, että hakemus on otettava käsiteltäväksi viimeistään viikon kuluessa sen jättämisestä.

Toimeentulotukihakemusten pitkät käsittelyajat Espoossa ovat vaarantaneet tuen tarpeessa olevien henkilöiden oikeuden välttämättömään toimeentuloon. Lainvastainen tilanne on jatkunut ainakin joissakin kaupunginosissa pitkään, ja oikeusasiamies on antanut Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimelle useita huomautuksia toimeentulotukien viipymisestä lainvastaisesti. 

Vuonna 2003 käsittelyajat olivat jopa 4-7 viikkoa. Kesän 2004 alussa käsittelyajat laskivat alle kymmeneen työpäivään, ja kahdella alueella päästiin jopa viiteen työpäivään. Syksyllä 2004, kun Espoossa otettiin käyttöön Effica-asiakastietojärjestelmä, käsittelyajat pitenivät uudelleen ohjelmassa ilmenneiden ongelmien vuoksi. Joulukuussa käsittelyajat olivat jopa 26 työpäivää. Toukokuun lopussa 2005 päästiin käsittelyajoissa koko kaupungissa jälleen keskimäärin 10 työpäivään; käsittelyajat vaihtelivat eri perhekeskuksissa silloin 5-15 työpäivää, mutta kesällä 2005 oikeusasiamiehelle alkoi jälleen tulla kanteluita käsittelyajoista, jotka saattoivat olla useita viikkoja. Syynä olivat toistamiseen ongelmat asiakastietojärjestelmässä. 

Oikeusasiamies huomauttaa, että jos kunta ei ole hoitanut lakisääteistä velvollisuuttaan ja tämän voidaan osoittaa johtuneen virkamiesten tai luottamushenkilöiden laiminlyönnistä tai muusta menettelystä, se voi johtaa syytteeseen virkarikoksesta.

Oikeusasiamiehen saaman selvityksen mukaan Espoon kaupungin hallinto on kuitenkin pyrkinyt jouduttamaan toimeentulotukiasioiden käsittelyä lisäämällä henkilöstöä ja organisoimalla tehtäviä. Toimeentulotukihakemusten käsittely tapahtuu nyt viivytyksettä lukuun ottamatta Espoon keskuksen ja Leppävaaran perhekeskusta, joissa niissäkin on jatkettu toimia hakemusten käsittelyn nopeuttamiseksi. Tämän vuoksi oikeusasiamies ei ryhdy nyt muihin toimenpiteisiin kuin korostaa jälleen kerran, että toimeentulotukiasiat on käsiteltävä viivytyksettä - myös silloin kun tietojärjestelmissä ilmenee ongelmia.
     
Lisätietoja antaa asiasta antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas, puh. (09) 432 3379.

Oikeusasiamies Paunion ratkaisu dnro 3498/2/4 kokonaisuudessaan.