Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Digi- ja väestötietovirasto menetteli virheellisesti sen määrätessä Suomi.fi Valtuudet-palvelun käyttöönoton edellytyksistä

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin: Erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden yhdenvertaisuuden toteutumisen kannalta on tärkeää, että Digi- ja väestötietoviraston (DVV) Suomi.fi/Valtuudet-palvelun käyttöönotto vahvalla sähköisellä tunnistautumisella ei sulje pois mahdollisuutta päästä digitaalisten palvelujen piiriin valtuutuksen kautta.

DVV ei selvityksensä mukaan ole tarjonnut yksityishenkilöille hallituksen esityksessä seikkaperäisesti kuvattuja tapoja saada valtuutuspalvelu käyttöönsä muutoin kuin Suomi-fi -palveluun rekisteröitymällä. Kirjallinen valtuutuksen rekisteröimishakemus tai asiointi DVV:n toimipisteessä ei ole mahdollinen. Perusteluna rajoitukselle DVV on esittänyt resurssien puutteen.

Lainvalmisteluasiakirjojen perusteella on mielestäni perusteltua katsoa, että lainsäätäjä on säätäessään sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain 10 §:n 3 momentissa kirjallisesta rekisteröitymistavasta lähtenyt siitä, että hyvän hallinnon palveluperiaatteen mukaista on mahdollistaa myös kirjallinen rekisteröimispyyntö. Näin ollen DVV ei voi kategorisesti kieltäytyä hyväksymästä kirjallista hakemusta, jonka tueksi esitetään riittävä selvitys, jotta valtuutuksen alkuperäisyydestä ja eheydestä voidaan varmistua.

Palvelun saavutettavuuteen tulee myös kohtuullisin mukautuksin vammaisten henkilöiden oikeuksien turvaamiseksi varautua. Tämä on tärkeää myös useiden ikääntyneiden henkilöiden kannalta.

Apulaisoikeusasiamies totesi DVV:n menetelleen virheellisesti sen määrätessä Valtuudet -palvelun käyttöönoton edellytyksistä ja pyysi sitä selvittämään 30.11.2021 mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt palvelun käyttöönoton mahdollistamiseksi myös muutoin kuin digitaalisesti palveluun kirjautumalla.

Apulaisoikeusasiamiehen tutkittavana on ollut myös kanteluita Suomi.fi -palvelun toiminnan asianmukaisuudesta. Hän arvioi muun muassa erikseen, millä tavalla laillisuusvalvonnassa tulisi yleisellä tasolla selvittää pankkitunnuksilla kirjautumisessa ilmenneitä ongelmia.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin ratkaisu 3665/2020 on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla osoitteessa www.oikeusasiamies.fi.

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Riitta Länsisyrjä, p. 09 432 3363