Ratkaisut ja tiedotteet

Uusimmat tiedotteet Uusimmat tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.
Takaisin

Det är inte JO som ska övervaka grundlagsenligheten i avloppsärendet

Det hör inte till justitieombudsmannens behörighet att övervaka att lagförslag som behandlas av riksdagen stämmer överens med grundlagen, konstaterar biträdande JO Maija Sakslin i sitt be-slut med anledning av två klagomål.

Klagandena kritiserar den i miljöskyddslagen föreslagna övergångsbestämmelsen enligt vilken personer som fyllt 68 år ska befrias från de krav på behandling av avloppsvatten som föreskrivs i avloppsförordningen. Klagandena anser att lagändringen strider mot grundlagens jämlikhets-princip och diskrimineringsförbud. I klagomålen kritiseras också motiveringarna till ändringen.

Lagförslaget har beretts i miljöministeriet och behandlas som bäst i riksdagen.

Sakslin konstaterar att övervakningen av att lagförslag stämmer överens med grundlagen hör till grundlagsutskottet, som ger sitt utlåtande om lagen och lagstiftningsordningen. I övrigt gäller lagförslagen sådana politiska prioriteringar som det inte är JO:s sak att ingripa i. Det är riksda-gen som fattar beslut om att godkänna lagarnas innehåll.

JO behandlar för närvarande dessutom två klagomål som gäller frågan om förre miljöministern eventuellt blev vilseledd i samband med beredningen av avloppsförordningen.

Biträdande JO Maija Sakslins beslut 3436/4/10 och 3298/4/10 i sin helhet (på finska).

Närmare information ger äldre JO-sekreterare Erkki Hännikäinen, tfn (09) 432 3354