Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Asuntoasioita koskevien kanteluiden asianmukainen käsittely laiminlyötiin

Apulaisoikeusasiamieheltä huomautus

Ympäristöministeriö ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ovat saaneet apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinilta huomautuksen, kun ne olivat keventäneet ARAlle tehtyjen kanteluiden käsittelyä vuosina 2013 ja 2014 päättäessään tulostavoitteista.

Vuokravalvontaa koskevia kirjeitä ei enää käsitelty kanteluina, vaan vastauksissa annettiin vain yleisluonteista ohjausta eikä otettu kantaa yksittäistapauksiin.

Sakslin katsoo, että ympäristöministeriö ja ARA laiminlöivät asuntoasioita koskevien hallintokanteluiden asianmukaisen käsittelyn ARAssa. Tulosohjausasiakirjalla ei ole voitu muuttaa ja keventää kanteluasioiden käsittelyä ilman, että lainsäädäntöä olisi tältä osin muutettu.

- Pidän huolestuttavana sitä, että asuntoasioista vastaava virasto on rajannut toimivaltaansa siten, että vuokrataloyhtiön asukkailla ei ole vuokrien määräytymistä ja tasaamista koskevissa asioissa ollut käytettävissään asianmukaista oikeussuojakeinoa, toteaa Sakslin.

ARAn tehtävänä on sitä koskevan lain mukaan ohjata ja valvoa arava- ja korkotukilainoitetun asuntokannan käyttöä. Aravarajoituslain mukaan ARA antaa kunnille yleistä ohjausta vuokranmäärityksestä. Lain esitöiden mukaan ohjaukseen kuuluu myös kanteluiden käsittely.

ARA:n velvollisuus käsitellä kanteluita perustuu siten tähän lainsäädäntöön ja
hallintolakiin, jonka mukaan hallintokanteluita käsiteltäessä on noudatettava hyvän hallinnon perusteita ja turvattava niiden oikeudet, joita asia välittömästi koskee.

Oma aloite

Sakslin tutki asian omana aloitteena. Apulaisoikeusasiamies oli siirtänyt erään vuokrien tasausta koskeneen kantelun ARAn ratkaistavaksi. ARA oli vastannut, että keskus ei ole kanteluviranomainen vuokrien valvontaan liittyvissä asioissa ja siirsi kantelun takaisin oikeusasiamiehelle. 

Sakslin ryhtyi selvittämään, millä oikeudellisella perusteella ympäristöministeriö ja ARA olivat voineet rajoittaa ARAn valvontatehtävää siten, ettei sille kuulu kanteluasioiden käsittely.

Apulaisoikeusasiamies on pyytänyt ympäristöministeriöltä toukokuun 2015 loppuun mennessä selvitystä ARAlle tulleiden kirjeiden, selvityspyyntöjen ja kantelujen määristä vuosina 2013 ja 2014 sekä niiden johdosta hankituista selvityksistä, niihin liittyneestä ohjauksesta ja muista toimenpiteistä.
 
Lisäksi ministeriön tulee antaa oma lausuntonsa siitä, millä tavoin kantelujen käsittely ARAssa on sen näkemyksen mukaan täyttänyt hallintolaissa säädetyt kantelun käsittelyä koskevat vaatimukset.


Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin päätös dnro 4002/2013 kokonaisuudessaan.
Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Ulla-Maija Lindström, puh. (09) 432 3355.