Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Apulaisoikeusasiamies selvittää HUS:n ohjeistusta poliklinikka- ja hoitomaksujen huojentamisesta

Potilasmaksuilla voi olla merkittävä vaikutus haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden ylivelkaantumiselle. Tiedonsaanti asiakasmaksujen laskutuksesta ja perinnästä sekä huojennusmahdollisuudesta ja menettelystä sen saamiseksi koetaan kuitenkin puutteelliseksi.

Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen totesi, että HUS:n kotisivujen asiakkaille tarkoitetut potilasmaksuja koskevat sivut eivät näytä sisältävän lainkaan tietoa maksujen huojentamisesta tai perinnästä luopumismahdollisuudesta. Pölönen pyysi HUS:a selvittämään ja ilmoittamaan hänelle 31.8.2019 mennessä, miten asiakkaille tiedotetaan asiakasmaksulain mukaisista huojennus- ja perinnästä luopumismenettelyistä.

Asia tuli esille kantelussa, jossa asiakas oli pyytänyt HUS:lta huojennusta ja perinnän keskeyttämistä vedoten pieniin eläketuloihinsa. Kirjeen käsittelyssä asiakas ohjeistettiin kääntymään perintää hoitaneen perintäyhtiön puoleen ilman, että pyyntöä olisi käsitelty lainkaan HUS:n sisäisten ohjeiden mukaisessa huojennushakemusmenettelyssä. Asiakkaan vaadittua uudelleen huojennusta, hakemus oli hylätty, vaikkakin hänelle oli myönnetty maksuaikaa ja täytäntöönpanon lykkäystä. Tässäkään päätöksessä ei otettu kantaan huojennuksen tai täytäntöönpanosta luopumisen edellytysten täyttymiseen. Apulaisoikeusasiamies Pölönen katsoi, että päätös olisi tullut perustella tapauksen yksittäisten olosuhteiden perusteella ja päätöksestä olisi tullut ilmetä, millä edellytyksellä huojennus tai perinnästä luopuminen on mahdollista ja täyttyivätkö nämä edellytykset.

Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölösen ratkaisu 3328/2018 on julkaistu kokonaisuudessaan verkkosivulla osoitteessa www.oikeusasiamies.fi

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Riitta Länsisyrjä, p. 432 3363.