Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Apulaisoikeusasiamies Sakslin pyytää Espoolta selvityksiä vanhusten hoidosta

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on pyytänyt Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnalta selvitystä useisiin vanhustenhoitoa koskeviin seikkoihin. Pyynnön taustalla ovat viime kesänä tehdyt havainnot.

Oikeusasiamiehen kanslia teki viime heinäkuussa kolmen päivän aikana ennalta ilmoittamattomat tarkastukset kymmeneen vanhusten ympärivuorokautista pitkäaikaishoitoa antavaan laitokseen ja hoitokotiin Espoossa. Näistä kolme oli Espoon omia hoivayksiköitä ja seitsemän yksityisiä ostopalveluyksiköitä.

Tarkastuksilla arvioitiin Espoon kaupungin erityisesti muistisairaille vanhuksille järjestämän pitkäaikaishoidon sisältöä ja laatua. Erityistä huomiota kiinnitettiin vanhusten ulkoilu- ja asiointimahdollisuuksiin ja hoivayksiköiden kodinomaisuuteen.

Arvioinnin perustana oli sosiaali- ja terveysministeriön laatusuositus (STM:n julkaisuja 2008:3) vanhusten palvelujen järjestämisessä.

Riittävästi ulkoilua

Tarkastuksilla havaittiin, että vaikka vanhusten ulkoiluun oli kiinnitetty huomiota, sen määrä riippui selkeästi henkilökunnan määrästä. Tarkastusten aikana vain muutama vanhus oli ulkona. Espoon tuleekin selvittää, miten se turvaa vanhusten riittävät ulkoilumahdollisuudet.

Selvitystä pyydettiin myös siitä, millä tavoin kaupunki huolehtii vanhusten oikeudesta osallistua ja ylläpitää sosiaalisia suhteitaa.

Niin ikään Espoon tulee ilmoittaa, miten se seuraa pitkäaikaishoitoa koskevien laatusuositusten ja erityisesti henkilöstöä koskevien mitoitussuositusten toteutumista.

Yksityisyys huomioon

Tarkastushavaintojen mukaan Espoon omissa yksiköissä vanhukset asuivat usean hengen ahtaissa, sairaalamaisissa hoitohuoneissa, mutta lähes kaikissa yksityisissä yksiköissä omissa pääosin itse kalustamissaan huoneissa.

Espoon tuleekin selvittää apulaisoikeusasiamiehelle toimenpiteitä, jotta sen omissa yksiköissä hoidettavat vanhukset voisivat asua asuinhuoneissa, joissa yksityisyys on otettu paremmin huomioon.

Puutteita fysioterapiapalveluissa

Espoon tulee myös ilmoittaa, millä tavoin vanhusten tarvitsemia kuntoutuspalveluja on tarkoitus järjestää. Tarkastuksilla havaittiin, että joissakin yksiköissä fysioterapiapalveluja ei järjestetty lainkaan ja että Espoon omissa yksiköissä niitä oli vähennetty.

Apulaisoikeusasiamies puuttui lisäksi saattohoitopotilaan oikeuteen saada arvokasta ja yksityisyyttä kunnioittavaa hoitoa.
 
 
 
Selvityspyyntö ja tarkastuspöytäkirjat:
Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin selvityspyyntö ja kaikki kymmenen tarkastuspöytäkirjaa, dnrot 2635-2644, on julkaistu oikeusasiamiehen ratkaisutietokannassa. Selvityspyyntö on ensimmäisen tarkastuspöytäkirjan, dnro 2635/3/12, alussa.
Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Pirkko Äijälä-Roudasmaa, puhelin (09) 43231.
 
Ennalta ilmoittamaton tarkastuskäynti Espoon kaupungin Aurora-kodin osasto 3
Dnro 2635/3/2012

Ennalta ilmoittamaton tarkastuskäynti Espoon kaupungin vanhuspalveluiden ostopalveluyksikköön Kuusikotiin
Dnro 2636/3/2012

Ennalta ilmoittamaton tarkastuskäynti Espoon kaupungin vanhuspalveluiden ostopalveluyksikköön hoitokoti Villa Lauriinaan
Dnro 2637/3/2012

Ennalta ilmoittamaton tarkastuskäynti Espoon kaupungin Espoonlahden hoivakotiin
Dnro 2638/3/2012

Ennalta ilmoittamaton tarkastuskäynti Espoon kaupungin vanhuspalveluiden ostopalveluyksikköön vanhainkoti Iltalaan
Dnro 2639/3/2012

Ennalta ilmoittamaton tarkastuskäynti Espoon kaupungin vanhuspalveluiden ostopalveluyksikköön hoitokoti Villa Lyhteeseen
Dnro 2640/3/2012

Ennalta ilmoittamaton tarkastuskäynti Espoon kaupungin Puolarkotiin
Dnro 2641/3/2012

Ennalta ilmoittamaton tarkastuskäynti Espoon kaupungin vanhuspalveluiden ostopalveluyksikköön palvelukoti Mäntyrantaan
Dnro 2642/3/2012

Ennalta ilmoittamaton tarkastuskäynti Espoon kaupungin vanhuspalveluiden ostopalveluyksikköön Mikevan Helmeen
Dnro 2643/3/2012

nnalta ilmoittamaton tarkastuskäynti Espoon kaupungin vanhuspalveluiden ostopalveluyksikköön hoivakoti Vuokselaan
Dnro 2644/3/2012