Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Apulaisoikeusasiamies Jääskeläinen: Pääesikunta tulkitsee kielilakia virheellisesti

Ruotsinkieliselle Uudenmaan Prikaatille on lähetettävä asiakirjat ruotsiksi

30.6.2006

Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen katsoo, että Pääesikunta on menetellyt vastoin kielilakia, kun se on lähettänyt pysyväisasiakirjat sekä muut määräykset, ohjeet ja käskyt suomenkielisinä yksikielisesti ruotsinkieliselle Uudenmaan Prikaatille.

Ongelma tuli esille apulaisoikeusasiamiehen tarkastuksella Uudenmaan Prikaatissa. Samalla kävi ilmi, että myös muu virallinen kirjeenvaihto Pääesikunnasta Uudenmaan Prikaatiin on tapahtunut suomeksi. Asiakirjat on käännetty prikaatissa ruotsiksi.

Apulaisoikeusasiamies toteaa, että kielilain mukaan valtion viranomaisten välisessä kirjeenvaihdossa käytetään suomea, jollei vastaanottava tai lähettävä viranomainen ole yksikielisesti ruotsinkielinen tai jollei muusta syystä ole tarkoituksenmukaisempaa käyttää ruotsin kieltä tai muuta kieltä. Edelleen kielilain mukaan puolustusvoimien joukko-osastojen kieli on suomi. Kuitenkin vähintään yksi joukko-osasto on ruotsinkielinen.

Kun keskushallintoviranomaiset ottavat yhteyttä yksikielisesti ruotsinkieliseen Uudenmaan Prikaatiin, niiden on kielilain mukaan käytettävä ruotsin kieltä. Apulaisoikeusasiamiehen näkemyksen mukaan kielilaki ei tee eroa siinä, onko kyse yksittäisen valtionhallinnon haaran sisällä tapahtuvasta kirjeenvaihdosta vai kahden eri hallinnonhaaran viranomaisten välisestä kirjeenvaihdosta.
   
Pääesikunta perusteli apulaisoikeusasiamiehelle käytäntöään lähettää määräykset ja muut asiakirjat Uudenmaan Prikaatille suomenkielisinä sillä, että viranomaisten sisäisiä määräyksiä ei ole tarpeen kääntää. Apulaisoikeusasiamiehen käsityksen mukaan kyse oli kuitenkin viranomaisten välisestä kirjeenvaihdosta, jossa tulee ottaa huomioon kielilain vaatimukset.

Edelleen Pääesikunta perusteli käytäntöään sillä, että prikaatin henkilöstö osaa hyvin suomea. Apulaisoikeusasiamies pitää tätäkin perustelua oikeudellisesti kestämättömänä. Kielilain tarkoituksena on turvata Uudenmaan prikaatin kaltaisille yksikielisesti ruotsinkielisille viranomaisille tietty kielellinen asema kirjeenvaihdossa. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan Pääesikunnan perustelu vesittää tämän tavoitteen toteutumisen.

 Lain tavoitetta vesittää apulaisoikeusasiamiehen mielestä myös se Pääesikunnan perustelu, että myös sellaiset massajakeluna toimitetut ohjeet ja määräykset, jotka koskettavat yksittäisiä varusmiehiä, on tarkoituksenmukaista kääntää Uudenmaan prikaatissa ruotsiksi. Oikeusasiamiehen ratkaisukäytännössä on katsottu, että kun hallinnon sisäisiksi tarkoitetuilla määräyksillä on välillistä vaikutusta yksilön perusoikeuksiin, määräystä ei voida enää pitää yksinomaan hallinnon sisäisenä. Tällaiset ohjeet ja määräykset tulisi olla saatavilla molemmilla kansalliskielillä.

Pääesikunta näyttää sälyttävän kääntämisvastuun viranomaiselle, jolla lain mukaan on oikeus saada kirjeenvaihto ruotsiksi, toteaa Jääskeläinen. Laissa säädettyjen velvollisuuksien ja oikeuksien toteuttaminen ei hänen mukaansa kuitenkaan ole tässä tapauksessa tarkoituksenmukaisuuskysymys.


Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Mikko Sarja,
puh. (09) 432 3364.

Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläisen päätös dnro 2876/2/04  kokonaisuudessaan.