Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Apulaisoikeusasiamiehen päätös johti hyvitykseen

Kunta ja ARA maksoivat vanhemmille avustuksen vaikeavammaisen lapsen hoidon tarpeen edellyttämiin asunnon korjauksiin

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin pitää hyvitystoimenpiteitä riittävinä. Hänestä on myönteistä myös se, että Asumisen kehittämis- ja rahoituskeskus (ARA) on ilmoittanut ryhtyvänsä toimenpiteisiin korjaus- ja energia-avustusasioiden käsittelyn luotettavuuden parantamiseksi.

AOA Sakslin katsoi elokuussa 2014 antamassaan päätöksessä, että vaikeavammaisen lapsen korjausavustusasiaa ei ollut käsitelty asianmukaisesti. Kunta oli jättänyt käsittelyn kesken ja ARA oli poistanut kunnan rahatilauksen selvittämättä asiaa asianmukaisesti.

Sakslin esitti, että ARA, ympäristöministeriö ja kunta harkitsevat yhdessä, miten ne voisivat hyvittää kantelijoille asian käsittelyssä tapahtuneet laiminlyönnit.

Lapsen vanhemmat olivat kannelleet asiasta oikeusasiamiehelle. He olivat hakeneet vuonna 2010 kunnalta avustusta lapsensa hoidon tarpeen edellyttämään omakotitalonsa korjaukseen.

Vanhemmille avustus ja anteeksipyyntö

Ympäristöministeriö ilmoitti apulaisoikeusasiamiehelle joulukuussa 2014, että se oli yhdessä ARAn ja kunnan kanssa ryhtynyt toimenpiteisiin tapahtuneiden laiminlyöntien hyvittämiseksi. Kantelijat olivat hyväksyneet nämä toimenpiteet riittäviksi.

Kunta maksaa kantelijoille alkuperäisen päätöksen mukaisen avustuksen 38 886 euroa korkoineen. ARA maksaa koko summan viivästyskorkoineen kunnalle. Kunta oli esittänyt kantelijoille ARAn ja kunnan kirjallisen anteeksipyynnön. Kunta oli päättänyt maksaa kantelijoille 400 euroa hyvityksenä aiheuttamastaan mielipahasta. Lisäksi kunnan perusturvalautakunta oli myöntänyt kantelijoille avustusta vammaispalvelulain nojalla eräistä toimenpiteistä.

Parannuksia avustusten myöntämismenettelyyn

ARA ilmoitti ottavansa vuoden 2015 aikana käyttöön uuden sähköisen määrärahajärjestelmän korjaus- ja energia-avustusten käsittelyn luotettavuuden parantamiseksi.
 
Sen avulla kunta ja ARA pystyvät seuraamaan rahatilauksen käsittelyä ja siihen liittyviä selvityksiä reaaliajassa. Näin mahdolliset tietokatkokset voidaan välttää. ARA ilmoitti kiinnittävänsä entistä enemmän huomiota kuntien ohjaukseen ja koulutukseen hakemalla uusia ja parempia ohjausmuotoja.

Ympäristöministeriön mukaan se tulee jatkossa tulosohjauksessaan painottamaan hyvän hallinnon periaatteiden, kuten palveluperiaatteen ja neuvonnan, toteutumista korjausavustusten myöntämismenettelyssä.

 
Llisätiedot vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Ulla-Maija Lindström, puh. 09-432 3355.