Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

AOA Sakslin tarkasti vanhusten palveluja koronapandemian aikana

Apulaisoikeusasiamies (AOA) Maija Sakslinin määräyksestä Siun soten vanhusten palveluasumisyksiköihin tehtiin kolme tarkastusta koronapandemian aikana. Lisäksi tarkastettiin ikäihmisten palvelujen asiakasohjauksen toiminta. Tarkastusten aikana yli 80 asiakasta ja omaista halusi kertoa kokemuksistaan.

Haasteina puute tehostetun palveluasumisen paikoista ja hoitohenkilöstön saatavuus

Sekä asiakkaat että henkilöstö toivat tarkastuksella esille, että tehostettuun palveluasumiseen pääsy on pahasti ruuhkautunut.

Asiakas velvoitetaan valitsemaan koko Siun soten alueelta ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö, jos hänelle ei ole löytynyt soveltuvaa paikkaa kolmen kuukauden kuluessa. AOA katsoo, että käytäntö ei ole hyväksyttävä. AOA korostaa, ettei henkilölle saa tehdä päätöstä hänelle soveltumattomasta palveluyksiköstä ja tulkita, että jonottaminen palveluasumisen saamiseksi alkaisi uudestaan sen jälkeen, kun henkilö on kieltäytynyt ottamasta palvelua vastaan. Palveluyksikkö saattaa olla henkilön kannalta soveltumaton esimerkiksi sen tähden, että se sijaitsee niin kaukana hänen lähiomaisistaan, että hän ei käytännössä enää voi heitä tavata. AOA toteaa myös, että laissa säädetty velvoite järjestää tarvetta vastaavia palveluja ei tarkoita, että ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa voitaisiin toteuttaa pitkäaikaisesti esimerkiksi terveyskeskussairaalan vuodeosastolla, mikäli hoidon tarve ei tätä edellytä.

AOA korosti, että henkilöstön saatavuuden haasteista huolimatta hoidon laiminlyöntiä ei voida perustella resurssien vähäisyydellä. AOA edellytti, että toimintayksikössä huolehditaan siitä, että henkilöstömitoitus on lain edellyttämällä tasolla. Mitoituksen on oltava vähimmäismitoitusta korkeampi, jos asiakkaiden toimintakyky ja palvelutarve sekä palvelujen laadun varmistaminen sitä edellyttävät. 

Koronapandemian vaikutus palveluihin

AOA kiinnitti huomiota siihen, että asumispalveluyksiköiden toiminta on korona-aikana supistunut oleellisesti. AOA ei pidä asianmukaisena tilannetta, jossa asumispalveluyksikössä ei ylläpidetä riittävästi siellä hoidossa olevien erityistä tukea tarvitsevien vanhusten mahdollisuuksia ulkoiluun sekä muuhun toimintakykyä ylläpitävään toimintaan.  Puutteita oli myös terveydenhuollon järjestämisessä.

AOA piti myönteisenä, että korona-aikana kaikkiin omaishoidon tukea saaviin perheisiin oltiin yhteydessä. AOA kiinnitti kuitenkin huomiota siihen, että omaishoitoperheille ei ole järjestetty riittävästi heitä tukevia palveluja korona-aikana. AOA totesi, että palvelujen sulkeminen on saattanut aiheuttaa kohtuuttomia tilanteita yhteisvaikutuksena sen vuoksi, että osalle asiakkaista on kertynyt palvelutarpeita jo ennen korona-aikaa. Vierailujen ja liikkumisen rajoittamista hoivayksiköissä on selvitetty asiassa 5463/2020.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin tarkastuspöytäkirja 1389/2020, 1760/2020 ja 1823/2020 on julkaistu oikeusasiamiehen verkkosivuilla osoitteessa www.oikeusasiamies.fi.

Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Lotta Hämeen-Anttila, p. 09 432 3353.