Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

AOA Sakslin arvostelee lasten kuulemista ulkomaanedustustoissa

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin totesi, ettei hän ole voinut vakuuttua siitä, että lapsen oikeudet, oikeusturva ja lapsen etu toteutuvat perheenyhdistämistä koskevan hakemukseen liittyvissä kuulemisissa Suomen ulkomaanedustustoissa. Apulaisoikeusasiamies selvitti asiaa omana aloitteenaan ja havaitsi ongelmallisia ja virheellisiä menettelytapoja.

Lapsen puhevallan käyttämisestä ja siitä ketkä voivat olla kuulemisessa läsnä on edustustoissa erilaisia, myös virheellisiä käytäntöjä.  Lapsia kuullaan usein ilman huoltajan, laillisen edustajan tai tutun aikuisen läsnäoloa. Näitä asioita koskeva ohjeistus oli puutteellista.

 - Lasten osallisuus ja oikeusturva ei kuitenkaan aina voi toteutua asianmukaisesti ilman aikuisten apua. Lapsen kuulemisessa noudatettava menettely on lapsen oikeuksien toteutumisen kannalta keskeinen, toteaa Sakslin.

- On ensiarvoisen tärkeää, että jokainen lapsen haastatteluja tekevä virkamies ymmärtää lapsen haastattelemiseen liittyvät erityispiirteet ja keskeisen lapsen oikeuksiin, lapsen edun huomioon ottamiseen ja kuulemiseen liittyvän lainsäädännön, korostaa Sakslin. 

Apulaisoikeusasiamies totesi, että perhesidehaastatteluiden järjestämiseen edustustoissa liittyy käytännössä erityispiirteitä ja lapsen oikeuksien toteutumiseen liittyvien vaatimusten täyttäminen voi olla haastavaa ja monimutkaista. lapsen edun ja oikeusturvan toteuttamista ei käytännön hankaluuksien vuoksi voida kuitenkaan sivuuttaa. Olisikin syytä etsiä ratkaisuja, jotka paremmin toteuttavat lapsen etua. Viranomaisten tulee aktiivisesti edistää lapsen oikeuksien toteutumista. Apulaisoikeusasiamies saattoi Maahanmuuttoviraston ja Ulkoasiainministeriön tietoon käsityksensä siitä, että kuulemisiin liittyviä viranomaisten ohjeistuksia tulee muuttaa ja täydentää.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin ratkaisut 2282/2/15 ja 1088/4/16 on julkaistu suomeksi kokonaisuudessaan osoitteessa
www.oikeusasiamies.fi