Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Putkakuolemien ehkäisemiseen ja seurantaan panostetaan

Poliisihallitus on ilmoittanut päivittävänsä putkakuolemia koskevan ohjeistuksensa ja selvittävänsä säilytysturvallisuutta parantavia uusia teknologisia ratkaisuja. Ylipäätään vuonna 2020 on poliisin tarkoitus keskittyä säilytystoiminnan kehittämiseen. Myös lainsäädäntöä kehitetään. 

Oikeusasiamiehen oma aloite toi ilmi kehittämiskohteita

Nyt saadut selvitykset ovat jatkoa eduskunnan oikeusasiamies (OA) Petri Jääskeläisen putkakuolemia koskeneelle oma-aloitteiselle tutkinnalle. Hän kehotti heinäkuussa 2019 tekemässään päätöksessä 4103/2016 Poliisihallitusta muun muassa parantamaan putkakuolemien seurantaa. Selvityksessä oli käynyt ilmi, että Poliisihallituksella ei ollut tarkkoja tietoja tapausten määristä. Tilastotietojen lisäksi olisi perusteltua analysoida tapauksia, jotta saataisiin tietoa putkakuolemien ennalta ehkäisemiseksi ja käytettäväksi poliisien ja vartijoiden koulutuksessa. OA myös kiinnitti huomiota useisiin lainsäädännön kehittämistarpeisiin. Hän pyysi Poliisihallitusta, sisäministeriötä, oikeusministeriötä, sosiaali- ja terveysministeriötä sekä Valtakunnansyyttäjänvirastoa ilmoittamaan toimenpiteistään.

Monia uudistuksia tulossa

Nyt saaduissa selvityksissä yhdyttiin OA:n näkemyksiin. Poliisihallitus ilmoitti muun muassa päivittävänsä putkakuolemia koskevan ohjeistuksensa tiedonsaannin varmistamiseksi ja selvittävänsä säilytysturvallisuutta parantavia uusia teknologisia ratkaisuja. Ylipäätään vuonna 2020 on tarkoitus keskittyä säilytystoiminnan kehittämiseen. Myös valtakunnansyyttäjä on tarkistanut ohjeistustaan syyttäjän roolista putkakuolemien tutkinnassa. Oikeusministeriön mukaan esitutkinta- pakkokeinolakien uudistamishankkeet käynnistyvät tänä vuonna ja tuossa yhteydessä arvioidaan syyttäjän roolia putkakuolemien tutkinnassa ja myös tapauksissa, joissa joku kuolee tai loukkaantuu vakavasti poliisin voimankäytön seurauksena. OA:n kannanotot otetaan huomioon myös poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain ja kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain käynnissä olevissa uudistuksissa.

Oikeusasiamies Petri Jääskeläisen ratkaisu 4103/2016 on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla osoitteessa www.oikeusasiamies.fi.

Poliisihallituksen, sisäministeriön, oikeusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön selvitykset. 

Lisätietoja asiasta antaa esittelijäneuvos Juha Haapamäki, puh 09 432 3334.