Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Laki lapsipornografian estotoimista ongelmallinen

29.5.2009

Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt pitää lakia lapsipornografian estotoimista ongelmallisen tulkinnanvaraisena. Keskusrikospoliisin toiminnasta ei löytynyt juuri moittimista, vaan varsinaiset ongelmat liittyvät pikemminkin itse lakiin. Oikeusasiamiehelle tehtiin yli 30 kantelua kyseisestä laista ja sen soveltamisesta.

Laki velvoittaa keskusrikospoliisin ylläpitämään luetteloa lapsipornografiaa sisältävistä Internet-sivustoista.  Keskusrikospoliisi myös antaa luettelosta tietoja teleyrityksille, jotka puolestaan päättävät vapaaehtoisesti, mitä ne saamiensa tietojen perusteella tekevät. Poliisi ei siis päätä suodatuksesta.

Saadun selvityksen mukaan jotkut teleyritykset ovat jättäneet asiakkaalle mahdollisuuden jättää lapsipornosivustojen suodatus käyttämättä ja toiset yritykset eivät ole ottaneet sitä lainkaan käyttöön. Tästä vapaaehtoisuudesta huolimatta keskusrikospoliisin ratkaisulla merkitä sivusto estolistalle on apulaisoikeusasiamiehen mukaan tosiasiallista vaikutusta muun muassa sananvapauden eli tietojen julkistamisen ja vastaanottamisen kannalta.

Apulaisoikeusasiamies ei yhtynyt kantelijoiden näkemyksiin siitä, että keskusrikospoliisin toiminta olisi perustuslain vastaista ennakkosensuuria. Hänen mukaansa laissa on kuitenkin jätetty monia tärkeitä kysymyksiä käytännön soveltajan ratkaistavaksi. Jos laissa ei säädetä jostain asiasta, niin yleensä soveltajan harkintavalta laajenee. Tätä harkintavaltaa keskusrikospoliisin virkamiehet ovat käyttäneet. Keskusrikospoliisia apulaisoikeusasiamies arvosteli vain eräistä huolimattomuusvirheistä luettelon laadinnassa.

Lailla on apulaisoikeusasiamiehen mukaan kiistatta hyvä tarkoitus. Lapsipornografian vastustaminen ja sen levittämisen estäminen on erittäin tärkeää. Herää kuitenkin kysymys, tulisiko erityisesti sananvapauden käytännön toteutumisen näkökulmasta arvioiden laissa olla säännöksiä, jotka turvaisivat nykyistä paremmin estotoimien kohteeksi joutuneiden oikeusturvaa. Erityisesti kotimaisten sivustojen asema, suodatuksen tarkkuus ja linkityksen merkitys on jätetty laissa avoimiksi. Lisäksi apulaisoikeusasiamies katsoi, että olisi perusteita myös sille ratkaisulle, että estolistalle joutuminen olisi saatettavissa tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Apulaisoikeusasiamies pyysikin liikenne- ja viestintäministeriötä 4.9.2009 mennessä ilmoittamaan, onko sen mielestä tarvetta uudistaa kyseistä lakia, vai miten sen näkemyksen mukaan esille otetut tulkintakysymykset voidaan muuten saada asianmukaisesti ratkaistuiksi.

Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedtin päätös dnro 1186/2/09

Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Juha Haapamäki, puh. (09) 432 3334.