Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Apulaisoikeusasiamies huolissaan vanhustenhuollon ohjeistusten ja valvonnan puutteista

Apulaisoikeusasiamies Sakslinin omana aloitteena tekemän selvityksen mukaan kuntien vanhusten hoivaa ja hoitoa koskevissa toimintakäytännöissä on edelleen vakavia puutteita.
 
Tarkoituksena oli selvittää, miten kunnat voisivat ennaltaehkäisevästi varmistaa sen, ettei yksittäinen muistisairas vanhus joudu kaltoin kohdelluksi. Selvityksen tarkoituksena oli myös tuoda esiin, millä tavoin kunnilla on mahdollisuus toimia, jos vakavia epäkohtia on jo ilmennyt.
 
Kuntien suorittama valvonta on ollut puutteellista, eikä kunnissa ole noudatettu laissa säädettyä velvoitetta pitää huolta siitä, että laitoksessa tai palveluasumisyksikössä olevalle muistisairaalle vanhukselle on nimetty omatyöntekijäksi kunnan viranhaltijana toimiva ammattihenkilö (4944/2019).
 
Apulaisoikeusasiamies toteaa, että kuntien toiminnan merkitys korostuu poikkeusolojen aikana, jolloin omaisten ja läheisten on tavanomaista vaikeampi havainnoida muistisairaan vanhuksen saamaa hoivaa ja hoitoa.
 
Apulaisoikeusasiamiehen uudessa koronaepidemiaan liittyvässä aloitteessa (2688/2020) selvitetään, miten kunnat ovat muuttaneet toimintaansa poikkeustilan aikana. Kuntia on pyydetty vastaamaan mm. seuraaviin kysymyksiin:
 
1) Miten epidemia on vaikuttanut siihen, mitä palveluja annetaan asiakkaalle, jonka palvelujen tarve arvioidaan ympärivuorokautiseksi?
2) Miten kunnat ovat järjestäneet palvelujen valvonnan epidemian aikana?
3) Miten kunnissa on varmistettu, että yksittäisen muistisairaan asiakkaan palvelut saadaan toteutettua ihmisarvoa kunnioittaen, jos käy ilmi, että laitoksessa tai palveluasumisyksikössä esiintyy koronavirusta?
4) Miten toimitaan, jos asukkaalla itsellään on koronavirus tai oireita, joiden perusteella tartuntaa epäillään?
 
Muita vireillä olevia koronaepidemiaan liittyviä laillisuusvalvonnan toimenpiteitä
 
Apulaisoikeusasiamies (AOA) Maija Sakslin on kantelun johdosta pyytänyt selvitystä Helsingin kaupungin kotihoidon työntekijöiden ohjeistuksesta (2648/2020).
 
AOA Sakslin otti omana aloitteenaan tutkittavakseen, miten poikkeusolot ja koronapandemia on vaikuttanut kotihoidon ja asumispalvelujen ohjaukseen. Tarkoituksena on selvittää, minkälaista ohjeistusta kaupungit ovat antaneet sekä kotihoidon että asumispalvelujen työntekijöille pandemian aikana (2679/2020).
 
AOA Sakslin otti omana aloitteena tutkittavakseen henkilökunnan ilmoitusvelvollisuuden sosiaalihuollon toimintayksikössä selvittääkseen, mitkä ovat toimintayksikön menettelytavat, kun työntekijä ilmoittaa havaitsemastaan epäkohdasta toimintayksikössä (2487/2020). Ilmoitusvelvollisuuden merkitys korostuu epidemian aikana. Samassa yhteydessä selvitetään, mihin toimenpiteisiin kunnassa on ryhdytty suojavarusteiden saatavuuden varmistamiseksi.
 
Jyväskylän kotihoitoon tehdyn tarkastuksen jälkeen AOA Sakslin päätti ottaa omana aloitteena tutkittavakseen Kotihoidon asiakkaiden hammashoidon järjestämisen (2534/2020). Suun ja hampaiden terveydellä on suuri merkitys ikäihmisten yleiskuntoon ja toimintakykyyn. Perusterveydenhuollon ja hoivan puutteet voivat aiheuttaa ongelmia erityisesti poikkeusolojen aikana.
 
AOA Sakslin on myös ottanut omana aloitteena tutkittavaksi poliisin ilmoitukset vanhusten katoamisista sosiaalitoimelle ja sosiaalitoimen toimenpiteet ilmoitusten johdosta poikkeustilan aikana.
 
Vanhuksia koskevat tarkastukset
 
Oikeusasiamiehen kanslian tarkastuksilla on arvioitu sekä kotipalvelun, palveluasumisen että laitospalvelujen ja terveydenhuollon järjestämistä erityisesti asiakkaan ja potilaan kannalta. Tarkastuskohteissa selvitettiin yksikön omavalvonnan tehokkuutta sekä kuntien, aluehallintovirastojen ja Valviran valvontaa. Huomiota kiinnitettiin palvelun laatuun, saatavuuteen, riittävyyteen sekä rajoitustoimenpiteiden käyttöön. Erityisesti kiinnitettiin huomiota rajoittamista ehkäisevien toimintamallien käyttöön yksiköissä.
 
Ovien lukitseminen
 
Ovien lukitsemisesta AOA Sakslin on todennut mm. seuraavaa. Jos henkilökunnan määrä ei ole riittävä, asukkaan huoneen oven lukitseminen aiheuttaa vaaratilanteen, vaikka henkilö olisi itse pyytänyt oven lukitsemista. Henkilön lukitseminen huoneeseensa, erityisesti jos yksikössä ei ole keskeytyksettä henkilöstöä, joka pystyy nopeasti pelastamaan asiakkaat, aiheuttaa vakavan vaaran paloturvallisuudelle. Jos henkilö haluaa, että hänen huoneensa ovi on auki ja ovi voidaan pitää auki laittamalla ovensuuhun sisääntuloa hidastava este, ei kyse ole kielletystä perusoikeuksien rajoittamisesta, jos esteestä ei ole haittaa huoneessa asuvalle.
 
Toiminta koronaepidemian aikana
 
Koronaepidemian aikana tarkastuksilla kiinnitetään erityistä huomiota niiden iäkkäiden henkilöiden kohteluun, joiden liikkumisvapautta rajoitetaan tartuntatautilain perusteella.
 
Tartuntatautilain 68 §:n 2 momentin mukaan karanteeni toteutetaan henkilön asunnossa tai muussa päätöksen antajan hyväksymässä tai osoittamassa paikassa. Pykälän 1 momentin mukaan karanteeni ja eristäminen on toteutettava siten, että henkilön oikeuksia ei tarpeettomasti rajoiteta. Tartuntatautilain 67 §:n mukaan karanteeni- tai eristyshuoneen ovea voidaan pitää ulkopuolelta lukittuna silloin, kun se on välttämätöntä ilmateitse tai pisara- ja kosketustartuntana tarttuvan yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin edellytykset täyttävän tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi. Päätöksen oven ulkopuolelta lukitsemisesta tekee virkasuhteinen kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tartuntataudeista vastaava lääkäri. Hoidon toteuttamiseen osallistuvan henkilön on valvottava potilasta niin, että hänellä on mahdollisuus saada välittömästi yhteys potilaaseen. Myös potilaalla on oltava mahdollisuus saada välittömästi yhteys henkilökuntaan.
 
AOA Sakslin toteaa, että harkittaessa muistisairaan henkilön oven lukitsemista, on sairauden aiheuttamat oireet otettava huomioon. Lain noudattaminen edellyttää, että muistisairaalla henkilöllä on tosiallisesti mahdollisuus saada yhteys henkilökuntaan. Jos henkilö ei itsenäisesti kykene ottamaan yhteyttä henkilökuntaan, on henkilökunnan oltava jatkuvasti läsnä, jotta oikeus toteutuisi. Harkinnassa on otettava huomioon myös muut keinot saada eristäminen toteutettua ja valittava se tapa, jolla parhaiten saadaan turvattua iäkkään henkilön ihmisarvoinen kohtelu.
 
Alla olevat ennen koronaepidemiaa tarkastettuja kohteita koskevat tarkastuspöytäkirjat on julkaistu oikeusasiamiehen verkkosivuilla kohdassa tarkastukset. 
 
Vanhuksia koskevia sosiaalihuollon tarkastuksia
 
- Mariahemmet, 19.3.2019, laitoshoito, 29 asukaspaikkaa, Raaseporin kaupunki (1764/2019)
- Villa Rosa, 19.3.2019, tehostettu palveluasuminen, 21 paikkaa, Folkhälsan, Karjaa (1765/2019)
- Pihlajakoti, 28.3.2019, tehostettu palveluasuminen, 20-30 paikkaa, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä PHHYKY, Padasjoki (1842/2019)
- Lizeliuskoti, 10.4.2019, tehostettu palveluasuminen 15 paikkaa ja laitoshoito 33 paikkaa, Peruskuntayhtymä Akseli, Ptky Akseli, Mynämäki (2009/2019)
- Moisiokoti, 10.4.2019, tehostettu palveluasuminen ja laitoshoito yhteensä noin 50 paikkaa, Nousiainen, Ptky Akseli (2010/2019)
- Pakilakoti, 4.7.2019, lyhytaikainen ja pitkäaikainen laitoshoito yhteensä 210 paikkaa, Helsingin Seniorisäätiö, Helsinki (3763/2019)
- Palvelukoti Onnela, 3.9.2019, tehostettu palveluasuminen 24 paikkaa, Pelkosenniemen kunta (5023/2019)
- Saukoti, 3.9.2019, tehostettu palveluasuminen 25 paikkaa ja lisäksi palveluasuntoja 10, joihin saa ympärivuorokautista apua, Savukoski (4922/2019)
- Himminkoto, 17.10.2019, tehostetun palveluasumisen yksikkö, Lempäälä (5595/2019)
- Palvelukeskus Lehtiniemi, 5.11.2019, tehostettu palveluasuminen 41 paikkaa, Keuruu (6033/2019)
 
Vanhuksia koskevia terveydenhuollon tarkastuksia
 
- Espoon sairaala 26.3 ja 3.4.2019, potilaspaikkoja tarkastetuilla osastoilla 45, 60, 45 ja 15 (1706/2019)
- Vantaan Katriinan sairaala 8.-9.5.2019, potilaspaikkoja 163 (2458/2019)
- Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän Harjavallan terveyskeskussairaala 11.6.2019, potilaspaikkoja 30 (3264/2019)
- Porin kaupunginsairaala 13.6.2019, potilaspaikkoja 120 (3007/2019)
- Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän vuodeosasto, 3.9.2019, paikkoja 12, joista 3 paikkaa on varattu Pelkosenniemen sosiaalihuollolle. Paikkoja käytettiin lyhytaikaiseen hoivaan, Pelkosenniemi (5022/2019)
- Pitkäniemen sairaalan vanhuspsykiatria, 14.10.2019, potilaspaikkoja 17, Nokia (5592/2019)
- Hatanpään puistosairaalan psykogeriatrinen osasto, 16.10.2019, potilaspaikkoja 28, Tampere (5593/2019*)
 
Vanhuksia koskevia kotihoidon tarkastuksia
 
- Pelkosenniemen kotihoito 3.9.2019 (4738/2019)
- Sallan kotihoito, 4.9.2019 (4739/2019)
- Lempäälän kotihoito,17.10.2019 (5596/2019)
- Jyväskylän kotihoito, 6.11.2019 (5789/2019)
 
AOA Sakslin tähdensi tarkastuksilla havaittujen seikkojen käsittelemistä yhdessä henkilökunnan kanssa. Monissa yksiköissä on tehty merkittäviä parannuksia tarkastusten jälkeen.
 
Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Lotta Hämeen-Anttila, p. 09 432 3353.