Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

AOA Sakslin: epäkohtia kipupotilaiden hoidossa

Apulaisoikeusasiamies (AOA) Maija Sakslin antoi ratkaisun 913 henkilön tekemään kanteluun kipupotilaiden hoidosta. AOA on havainnut epäkohtia kipupotilaiden riittävien terveyspalvelujen toteutumisessa, erityisesti riittävien resurssien, osaavan henkilöstön ja sujuvien hoitoketjujen toteutumisessa. AOA tulee laillisuusvalvonnassaan seuraamaan kipupotilaiden oikeuksien toteutumista.

Asiassa saadun selvityksen mukaan kipuklinikoiden hoitoon pääsy toteutuu lain edellyttämässä ajassa kaikissa muissa paitsi yhdessä sairaanhoitopiirissä. Valviran tehtävänä on valvoa erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyn määräaikojen toteutumista, joten AOA pyysi Valviraa ryhtymään tarpeellisiksi katsomiinsa toimiin osana hoitotakuun valvontaa.

Kaikkien sairaanhoitopiirien kipuklinikat toivat vastauksissaan esiin jo vallitsevan osaavien ammattihenkilöiden puutteen. Lähes poikkeuksetta vastauksissa tuotiin esiin myös huoli palveluiden järjestämisestä tulevaisuudessa, kun kivunhoidon erityisosaajat eläköityvät. Haasteellisena koettiin myös lähetemäärien kasvaminen ja sen myötä palveluiden lisääminen.

Lakisääteisten tehtävien hoitaminen

Perustuslain mukaan julkisella vallalla on velvoite turvata riittävät terveyspalvelut sekä perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. AOA korosti sairaanhoitopiirien velvollisuutta varata riittävät voimavarat lakisääteisten tehtäviensä hoitamista varten. AOA piti ymmärrettävänä, että kivun hoidon erikoisosaamista omaavan henkilökunnan rekrytointi voi olla haastavaa, jos osaavaa henkilöstöä ei ole saatavilla. AOA esitti vakavan huolensa osaavan henkilöstön riittämättömyydestä tällä hetkellä ja osaavan henkilöstön riittävyyden turvaamisesta tulevaisuudessa.

AOA pyysi sosiaali- ja terveysministeriötä ilmoittamaan millä toimenpiteillä se varmistaa kipupotilaiden hyvän hoidon, riittävät terveyspalvelut ja osaavan henkilöstön riittävyyden perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa sekä tulevilla hyvinvointialueilla. 

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin ratkaisu 8381/2020 on julkaistu oikeusasiamiehen verkkosivuilla osoitteessa www.oikeusasiamies.fi

Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Anne Ilkka, p. 09 432 3346.