Press releases

Latest press releases Latest press releases

Back

Störningar i datasystemet får inte försena utkomststöd

14.9.2006

Kommunen skall dra försorg om att ansökningar om utkomststöd behandlas lagenligt också vid störningar i datasystemet, understryker justitieombudsman Riitta-Leena Paunio för Esbo social- och hälsovårdsnämnd. Kommunen måste ha beredskap för att i eventuella störningssituationer trygga försörjningen för personer som är i behov av utkomststöd.

Justitieombudsmannen påminner om att kommunen måste uppfylla sina lagstadgade förpliktelser och trygga förverkligandet av de grundläggande fri- och rättigheterna samt de mänskliga rättigheterna i kommunen. Grundlagen tryggar rätten till oundgänglig försörjning. Eftersom utkomststödet är den förmån som i sista hand skall trygga försörjningen, har handläggningstiden för en ansökan om utkomststöd en väsentlig betydelse för sökanden. Resurserna måste fördelas på ett sådant sätt att sökanden får hjälp i tid. Enligt lagen skall stödansökningar handläggas utan dröjsmål. Detta betyder enligt justitieombudsmannens åsikt att en ansökan skall tas upp till behandling senast en vecka efter att den lämnats in.

I Esbo har de långa handläggningstiderna för ansökningar om utkomststöd äventyrat de hjälpbehövandes rätt till oundgänglig försörjning. Den lagstridiga situationen har åtminstone i vissa stadsdelar fortgått en längre tid och justitieombudsmannen har gett Esbo stads social- och hälsovårdsväsen flera anmärkningar för de långa handläggningstiderna.

År 2003 uppgick handläggningstiderna till 4-7 veckor. I början av sommaren 2004 var handläggningstiderna kortare än tio arbetsdagar och inom två distrikt endast fem arbetsdagar. Då Esbo hösten 2004 tog i bruk kunddatasystemet Effica ledde vissa programproblem till att handläggningstiderna åter förlängdes. I december hade de ökat till hela 26 arbetsdagar. I slutet av maj 2005 hade handläggningstiderna i hela staden åter sjunkit till i genomsnitt tio arbetsdagar. Vid familjecentralerna varierade handläggningstiderna då mellan fem och tio arbetsdagar. Sommaren 2005 började justitieombudsmannen åter få klagomål över handläggningstiderna, som kunde uppgå till flera veckor. Orsaken var än en gång problem med kunddatasystemet.

Justitieombudsmannen påpekar att om kommunen inte har skött sin lagstadgade skyldighet och detta kan påvisas bero på tjänstemännens eller de förtroendevaldas försummelser eller andra förfaranden, kan följden bli åtal för tjänstebrott.

Enligt den utredning som justitieombudsmannen fått har Esbo stads förvaltning emellertid försökt påskynda handläggningen av utkomststödsärenden genom att utöka sin personal och omorganisera arbetet. Handläggningen av ansökningar om utkomststöd sker nu utan dröjsmål, med undantag för Esbo centrums och Alberga familjecentraler som också de har gjort vad de kunnat för att påskynda behandlingen av ansökningar. Av denna anledning vidtar justitieombudsmannen inga andra åtgärder än att hon än en gång framhåller att utkomststödsärenden måste handläggas utan dröjsmål - också när det förekommer störningar i datasystemet.

Närmare upplysningar ger äldre justitieombudsmannasekreterare Aila Linnakangas, tfn (09) 432 3379.

Justitieombudsman Paunios avgörande dnr 3498/2/4 i sin helhet (på finska).