Press releases

Latest press releases Latest press releases

Back

Människovärdig behandling och principen om minsta olägenhet gäller också myndigheters information

 Biträdande JO Jussi Pajuoja har nyligen i två beslut framhållit vikten av att myndigheterna när de informerar i vissa typer av situationer iakttar försiktighet och finkänslighet.

Pajuoja har på eget initiativ prövat ett fall där en poliskommissarie under ett telefonsamtal med en journalist diskuterade ett spaningsuppdrag som gällde en fånge och hänvisade till mediernas uppgifter om fångens hälsotillstånd.

Biträdande JO understryker vikten av försiktighet, i synnerhet när det är fråga om sekretessbelagda uppgifter som en myndighet inte får offentliggöra. En myndighet kan indirekt bekräfta information som förekommit i medierna, också genom att endast upprepa informationen.

En omständighet som i det aktuella fallet föranledde kritik var också den offentliga bedömningen av en sjuk persons återstående livstid. En sådan bedömning är enligt Pajuojas åsikt ägnad att öka personens och dennes anhörigas lidande.

I ett annat fall hade JO fått ett klagomål över att en polisman i ett tv-program om polisens verksamhet hade kommenterat ett dödsfall och sagt att det sannolikt var alkoholrelaterat.

Biträdande JO påpekar att principen om minsta olägenhet och förbudet mot att ge ut information som orsakar onödig skada förpliktar polisen att iaktta försiktighet vid bedömning av dödsorsaken.

Också finkänsligheten och det grundlagsfästa kravet på människovärdig behandling sträcker sig längre än till endast levande personer. En myndighet ska enligt Pajuojas åsikt avhålla sig från offentliga bedömningar som kan kränka en död persons minne eller anhöriga.

Biträdande JO Jussi Pajuojas beslut dnr 2893/2/11 och dnr 3374/4/10 i sin helhet (på finska).

Närmare information ger JO-sekreterare Mikko Eteläpää, tfn (09) 432 3359.