Press releases

Latest press releases Latest press releases

Back

Ledarhundsanvändare blev inte hörda innan de tillfälligt fråntogs sina hund

Synskadades Centralförbund r.f. och ledarhundskolan handlade i strid med lagen genom att tillfälligt frånta synskadade deras ledarhund utan att höra dem.

JO Petri Jääskeläinen har prövat två klagomål med begäran om undersökning av Synskadades Centralförbund r.f:s ledarhundskolas och ledarhundskommittés förfarande.
 
De båda klagandena hade tillfälligt fråntagits sina ledarhundar på grund av misstanke om att de behandlat hundarna illa. Klagandena hade inte hörts innan de fråntogs hundarna. De var tvungna att klara sig utan hund i ca fyra månader. Det visade sig senare att misstankarna var obefogade.

JO anser att Ledarhundskolan handlade i strid med förvaltningslagen då den inte gav ledarhundsanvändarna tillfälle att framföra sina egna synpunkter i ärendet.
JO kritiserar också Synskadades Centralförbunds förfarande. Förbundet hade inte underrättat sjukvårdsdistriktet om förändringarna i användningen av ledarhund. Sålunda hade varken Helsingfors och Nylands eller Birkalands sjukvårdsdistrikt informerats om att klagandena inte hade tillgång till ledarhund.
 
Sjukvårdsdistrikten kunde därför inte vidta åtgärder för att förse klagandena med eventuella ersättande hjälpmedel. JO anser att förvaltningslagens princip om tillitsskydd och bestämmelsen om samarbete mellan myndigheterna hade förutsatt att sjukvårdsdistrikten informerades.

Brister i avtalen

I de avtal om köptjänster som ingåtts mellan Synskadades Centralförbund och sjukvårdsdistrikten finns inget omnämnande om att en synskadad tillfälligt kan fråntas sin ledarhund eller på vilka grunder detta kan ske. Av avtalen framgår inte heller på vilket sätt en ledarhundsanvändares rätt till ersättande hjälpmedel ska tryggas då denne inte har tillgång till en ledarhund.

JO anser att avtalen mellan bör kompletteras i detta avseende. Kompletteringen skulle trygga ledarhundsanvändarnas rätt till tillräckliga hälsovårdstjänster enligt grundlagen, också då de tillfälligt inte har en ledarhund till sitt förfogande.
Ledarhundskommittén beslöt att den ena klagandens användning av ledarhund skulle ställas under särskild observation tills vidare. Av de utredningar som JO fått framgår inte entydigt vad som avses med särskild observation.

JO konstaterar på ett allmänt plan att enligt grundlagen är vars och ens rätt till privatliv tryggad. Denna grundläggande rättighet innebär att individen har rätt att leva sitt eget liv utan att myndigheter och andra utomstående godtyckligt eller grundlöst ingriper i hans eller hennes privatliv.

JO meddelade Synskadades Centralförbund sin uppfattning och sände sitt beslut för kännedom till de nämnda sjukvårdsdistrikten och Valvira samt bad verket informera övriga sjukvårdsdistrikt om sitt ställningstagande.
 
Sjukvårdsdistrikten köper inom ramen för hjälpmedelsservicen och den medicinska rehabiliteringen ledarhundstjänster av Synskadades Centralförbund r.f. Förbundet producerar tjänsterna på avtalsbasis och upprätthåller ledarhundskolan. Ledarhundskolans verksamhet övervakas av ledarhundskommittén. Synskadades Centralförbund sköter ett offentligt uppdrag genom att producera ledarhundstjänster.
JO Petri Jääskeläinens avgöranden 4538 och 4664/4/09 har i sin helhet (på finska)

Närmare information ger äldre JO-sekreterare Kaija Tanttinen-Laakkonen, tfn (09) 432 3377.