Avoimet tehtävät

Kirjaaja

KIRJAAJAN VIRKA

Valtiolle.fi ID: 21-8-2023

Eduskunnan oikeusasiamies valvoo ja edistää viranomaisten toiminnan laillisuutta ja perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Oikeusasiamies tutkii kanteluita, ottaa omia aloitteita ja tekee tarkastuksia virastoissa ja laitoksissa sekä paikoissa, joissa pidetään vapautensa menettäneitä henkilöitä. Oikeusasiamiehen tehtävät on määritelty perustuslaissa ja laissa eduskunnan oikeusasiamiehestä.

Tehtävän kesto: Vakinainen
Alkamisaika: Virka täytetään 1.3.2023 lukien tai sopimuksen mukaan.
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 8.2.2023 klo 16:00
Viran sijoittaminen: Virka on viraston yhteinen.
Työpaikan tiedot: Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia, Arkadiankatu 3, 00102 Eduskunta

Viran/tehtävän kuvaus

Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa on haettavana kirjaajan virka. Kirjaaja kuuluu oikeusasiamiehen kanslian asianhallintatiimiin ja työskentelee pääsääntöisesti kirjaamossa. Kirjaamon tehtävänä on tuottaa asianhallinnan palveluita sisäisille ja ulkoisille asiakkaille. Kirjaamo ylläpitää oikeusasiamiehen kanslian käsittelyssä olevista ja olleista asioista sähköistä asiarekisteriä, johon rekisteröidään asiaa, asiankäsittelyä ja asiakirjoja koskevat tiedot.

Kirjaajan tehtävät ovat monipuolisia tietopalvelun ja asianhallinnan tehtäväalueen tehtäviä, joita hän hoitaa yhdessä työparinsa ja tiiminsä kanssa. Tehtäviin kuuluu asioiden vireille saattaminen, kirjaamon sähköpostiin toimitettavien asiakirjojen tallentaminen järjestelmään, toimenpiteiden kirjaaminen, tiedonhaku ja aineiston toimittaminen asiakkaalle. Tehtäviin kuuluu lisäksi asioiden päättäminen ja hävitysesitysten tekeminen ja tilastointiin, tieto- ja asiakirjapyyntöihin, rekisteritietojen tarkastuspyyntöihin ja tutkimuslupiin liittyvät tehtävät. Kirjaajalle kuuluu myös vaativaan tieto- ja asiakaspalveluun sekä asianhallinnan toimintatapojen kehittämiseen liittyvät tehtävät. 

Kirjaaja toimii asianhallintatiimin tiiminvetäjänä. Kirjaajalle kuuluu myös asianhallinnan järjestelmän käyttäjien koulutusta, ohjausta ja neuvontaa sekä muita asianhallintajärjestelmän käyttämiseen, kehittämiseen ja ylläpitoon liittyviä tehtäviä yhteistyössä järjestelmän pääkäyttäjän kanssa.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto tai muu tehtävien edellyttämä koulutus ja kokemus.

Hakijalta odotamme

Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja ja yhteistyökykyä ja monipuolista ja ajantasaista työkokemusta vastaavanlaisista kirjaamistoimen, asianhallinnan sekä tieto- ja asiakaspalvelun tehtävistä julkisessa hallinnossa, jossa henkilö on käyttänyt modernia asianhallinnan järjestelmää. Valittavan tulee ymmärtää asianhallinnan järjestelmien toimintalogiikkaa ja teknistä ympäristöä. Asianhallinnan toimintatapojen ja järjestelmien kehittämisen tuntemus luetaan eduksi. Tehtävässä tarvitaan kokemusta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisten tieto- ja asiakirjapyyntöjen käsittelystä ja niiden edellyttämää mainitun lain perusperiaatteiden ymmärtämistä. 

Palkkausjärjestelmän viitteellinen työkokemusvaatimus kirjaajan tehtävässä on 5 - 8 vuotta.

Valittavalta odotetaan myös hyviä tietotekniikan taitoja ja vuorovaikutustaitoja, kykyä tiimityöskentelyyn ja vaativaan asiakaspalveluun sekä hyvää paineensietokykyä. Kielitaidon osalta odotetaan erinomaista suomen kielen taitoa ja hyvää ruotsin kielen taitoa. Muu kielitaito katsotaan eduksi.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Viran palkkaus määräytyy eduskunnan palkkausjärjestelmän mukaisesti. Virka sijoittuu vaativuusluokkaan 8 (tehtäväkohtainen palkanosa on 2 742,55 euroa/kk). Henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvana osana maksetaan lisäksi enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkasta.

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Turvallisuusselvitys: Nimitettäväksi esitettävästä voidaan tehdä hakijan suostumuksella ennen nimitystä henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista on tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi/turvallisuusselvitykset.

Virkaan voidaan asettaa enintään kuuden kuukauden koeaika. 

Hakemukset tallennetaan ensisijaisesti valtion sähköiseen rekrytointipalveluun www.valtiolle.fi viimeistään 8.2.2023 klo 16.00 mennessä. Eduskunnan oikeusasiamiehelle osoitettavan hakemuksen voi toimittaa mainittuun määräaikaan mennessä myös eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian kirjaamoon (oikeusasiamies@eduskunta.fi tai Arkadiankatu 3, 00102 EDUSKUNTA). Hakemukseen pyydetään liittämään nimikirjanote, ansioluettelo tai muu vastaava selvitys hakijan ansioista. Liitteet voi toimittaa myös sähköpostitse tai postitse oikeusasiamiehen kanslian kirjaamoon. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja tehtävästä

Kansliapäällikkö Jari Råman, puh. 09 432 3333 ja hallintoasessori Astrid Geisor-Goman, puh. 09 432 3391

Id valtiolle.fi -palvelussa:
21-8-2023
Viimeinen hakupäivä:
8.2.2023 16:00