Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Yliasutus haittaa tutkintavankeuden toteutumista Vantaan vankilassa

Vantaan vankilassa on pysyvästi liikaa vankeja, totesivat oikeusasiamiehen kanslian esittelijät vankilaan lokakuussa tekemällään tarkastuksella. Tämä on yksi syy siihen, että tutkintavankeja säilytetään Vantaan poliisivankilassa puutteellisissa tiloissa.

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan mukaan Vantaan vankilan yliasutus vaikeuttaa ja tekee osittain mahdottomaksi toteuttaa tutkintavankeuden tarkoitusta.

Pajuoja oli ryhtynyt selvittämään syitä, miksi Vantaan poliisivankilassa oli niin paljon tutkintavankeja. Poliisivankilaan aiemmin tehdyllä tarkastuksella oli havaittu, että tutkintavankeja oli sijoitettu huoneisiin, jotka soveltuvat vain muutaman päivän pituisiin vapauden menetyksiin. Poliisivankilan olosuhteet ovat puutteelliset ja olennaisesti heikommat kuin Vantaan vankilassa.

Tutkintavankien siirtämistä Vantaan vankilaan vaikeuttaa myös se, että kuulusteluja ei vankilassa voida riittävästi tehdä. Vankilassa on varattu kuulustelutiloiksi kaksi huonetta. Tällä hetkellä vain toisessa on atk-laitteisto ja yhteys poliisin tietojärjestelmään. Vankilalle on ilmoitettu, että poliisilla ei ole resursseja enempään.

Tutkintavankeja ei tulisi sijoittaa poliisivankiloihin

Tutkintavankeja ei Pajuojan mukaan tulisi säilyttää poliisivankiloissa, koska niiden olosuhteet eivät yleensä sovellu pitkäaikaiseen säilyttämiseen. Tutkintavangit viettävät aikansa pääasiassa huonokuntoisissa selleissä, ja muun muassa peseytymis- ja ulkoilumahdollisuudet ovat usein rajallisia.

Lisäksi tutkintavastuun ja säilyttämisvastuun tulisi olla hallinnollisesti ja tosiasiallisesti eriytettyjä. Jos ne ovat samoissa käsissä, on vaara, että tutkintavangin kohtelu on riippuvaista tutkinnan etenemisestä ja tutkintavangin suhtautumisesta tutkintaan. Pahimmillaan tämä voi estää perustuslain takaaman oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumisen.

Samaan asiaan on puuttunut myös CPT, kidutuksen ja epäinhimillisen kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi toimiva eurooppalainen komitea. Se on todennut käynneillään, että Suomen käytäntö säilyttää tutkintavankeja poliisivankiloissa on poikkeuksellinen, eikä hyväksyttävä.

Apulaisoikeusasiamies Pajuoja katsoo, että tutkintavankien säilytysaikoja poliisivankiloissa tulee lyhentää. Vastuu tästä on kaikilla tutkintavangeista päättävillä viranomaisilla. Lainsäätäjän vastuulla on, katsotaanko tarpeelliseksi saattaa Suomen lainsäädäntö vastaamaan kansainvälisten toimijoiden suosituksia. Kysymys on suurelta osin resurssien jakautumisesta.
 
Viime vuonna oikeusministeriön tutkintavankeustyöryhmä ehdotti toimenpiteitä niiden ongelmien ratkaisemiseksi, joita aiheutuu tutkintavankien säilyttämisestä poliisivankiloissa.

Apulaisoikeusasiamies Pajuojan päätös on lähetetty tiedoksi Poliisihallitukselle ja oikeusministeriöön.


Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Mikko Eteläpää, puhelin (09) 4321, eduskunnan vaihde.