Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Yksityistetyssä edunvalvonnassa vakavia ongelmia ja oikeudellisesti epäselviä kysymyksiä

Oikeusasiamies pyytää oikeusministeriöltä selvitystä
 
Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen katsoo yksityistettyyn yleiseen edunvalvontaan liittyvän monia vakavia huolenaiheita ja oikeudellisesti ongelmallisia kysymyksiä. Jääskeläinen pyytää oikeusministeriöltä selvitystä ja lausuntoa asiasta tammikuun loppuun mennessä.

Oikeusministeriön tulee muun muassa selvittää, mikä on yleisten edunvalvontapalveluiden yksityistämisen tilanne koko maassa vuoden lopussa, keitä ovat palveluntuottajat ja millä aikataululla ostopalveluiden hankkimista on tarkoitus jatkaa.

Oikeusasiamies kysyy myös, onko yksityistäminen synnyttänyt sellaisia säästöjä, joilla sitä ja sen voimakasta lisäämistä on perusteltu. Jos säästöjä ei ole saavutettu, millä aikataululla niitä odotetaan? Edelleen oikeusasiamies haluaa tietää, onko ostopalvelun käyttö tuonut päämiehille jotain sellaista etua, johon oikeusaputoimistojen yleinen edunvalvonta ei ole kyennyt.

Yleisestä edunvalvonnasta vastaavat oikeusaputoimistot. Lain mukaan oikeusaputoimisto voi neuvoteltuaan oikeusministeriön kanssa järjestää palvelut ostopalveluna, mikäli se on tarpeen esimerkiksi palveluiden saatavuuden takia.

Yksityistetyn edunvalvonnan ongelmat nousivat esiin oikeusasiamiehen viime huhtikuussa tekemällä tarkastuksella Helsingin oikeusaputoimiston yleiseen edunvalvontaan ja aiemmin vierailulla oikeusministeriön oikeushallinto-osastolle.  

Loukataanko yhdenvertaisuutta?

Lisää ongelmallisia kysymyksiä vastattavakseen oikeusministeriö saa tarkastuspöytäkirjasta, joka on laadittu oikeusasiamiehen viime huhtikuussa Helsingin oikeusaputoimistoon tekemältä tarkastukselta.

Siinä oikeusasiamies pitää ongelmallisena sitä, että ostopalvelun piiriin siirretty henkilö voi joutua maksamaan palvelusta arvonlisäveroa, mitä oikeusaputoimiston tuottamasta palvelusta ei peritä. Tämä loukkaisi vakavasti valvottavien yhdenvertaisuutta.

Lisäksi oikeusasiamiestä huolestuttaa, ohjaavatko ostopalveluiden tuottajien taloudelliset intressit liiaksi toimintaa. Voiko esimerkiksi käydä niin, että palvelutuottaja jatkaa tarpeetonta edunvalvontaa, koska lakkauttaminen tietäisi tulon menetystä?

Myös vastuukysymykset kaipaavat tarkennusta. Mikä on valtion korvausvastuu palveluntuottajan aiheuttamasta vahingosta?, kysyy Jääskeläinen. Epäselvää on myös, toimivatko yksityiset palveluntuottajat virkavastuulla.

Yksityistämiskehitystä seurattava tarkasti

Oikeusasiamies korostaa, että yksityistämiskehitystä ja siitä saatavia kokemuksia on seurattava tarkasti. Hän pitää tarkastuksella havaittuja ongelmia ja oikeudellisesti epäselviä kysymyksiä vakavina.

- Jos yksityistämisen voidaan havaita aiheuttavan jotakin sellaista, joka suoraan tai välillisestikin vaikuttaa edunvalvonnassa olevan ja jo lähtökohtaisesti muihin ihmisiin nähden haavoittuvassa asemassa olevan päämiehen etuun sitä heikentävästi tai loukkaa edunvalvonnassa olevien yhdenvertaisuutta, minulla on toimivaltuuksieni puitteissa mahdollisuus puuttua tilanteeseen, toteaa Jääskeläinen.

Oikeusasiamies tekee mahdollisesti tämä vuoden aikana tarkastuksen johonkin yksityiseen palveluntuottajaan ja myös maistraattiin, joka on edunvalvonnan ensisijainen valvontaviranomainen.

Edunvalvonnassa yli 30 000 henkilöä

Vuonna 2011 edunvalvonnan tuottaminen Helsingissä oikeusaputoimiston omana palveluna maksoi 97 euroa päämiestä kohden ilman kertaluonteista 100 euron asianhallintajärjestelmän perustamiskulua. Ostopalvelun tuottajana on asianajotoimisto, joka laskuttaa 90 euroa päämieheltä.

Vastaavasti Espoossa oikeusaputoimiston tuottaman palvelun kustannus oli 374 euroa ja yksityisesti tuotetun 530 euroa.

Viime keväänä yleisessä edunvalvonnassa oli 30 700 henkilöä. Näistä 3700 henkilön edunvalvonta tuotettiin ostopalveluna. Palveluntuottajina oli kuntia, asianajotoimistoja, yhtiöitä ja toiminimellä toimivia yksityisiä. Palveluntuottaja valitaan tarjouskilpailun perusteella.


Selvityspyyntö dnro 3108/2/2012 ja tarkastuspöytäkirja dnro1260/32012 kokonaisuudessaan.
Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Mikko Sarja, puh. (09) 432 3364.