Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Vrouw Marian hylyn suojelumääräykset oikeudellisesti epävarmalla pohjalla

Vrouw Marian hylyn suojelumääräykset oikeudellisesti epävarmalla pohjalla

 

30.6.2005

Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen on antanut päätöksensä kanteluun, jossa arvosteltiin Museoviraston menettelyä Saaristomeren kansallispuiston alueella sijaitsevan, muinaismuistolain nojalla rauhoitetun Vrouw Marian hylyn suojelua koskevassa asiassa.

 

Museovirasto oli toukokuussa 2000 tehnyt vesialueen omistajatahon eli Metsähallituksen kanssa sopimuksen, jolla rauhoitetun hylyn ympärille muodostettiin halkaisijaltaan 1500 metrin laajuinen suoja-alue. Sopimuksen mukaan suoja-alueella on sukeltamista ja ankkuroimista koskeva kielto. Kantelija piti sukellus- ja ankkurointikiellon määräämistä sopimuksella lainvastaisena.

 

Apulaisoikeusasiamies Jääskeläinen katsoo, että Museovirasto ei ole menetellyt asiassa lainvastaisesti. Museovirasto ei hänen mukaansa kuitenkaan ole voinut suoja-aluesopimukseen sisällytetyillä sopimusmääräyksillä saada aikaan sellaisia yleisiä, sopimuksen ulkopuolisia tahoja oikeudellisesti sitovia sukeltamista tai ankkurointia koskevia kieltoja tai rajoituksia, jotka eivät johdu jo hylkyä ja sen suoja-aluetta koskevasta muinaismuistolain kajoamiskiellosta sinänsä. Museovirastolla ei ole toimivaltaa antaa mainitunlaisia kieltomääräyksiä. Toisaalta itse kajoamiskiellon sisältö, toisin sanoen se, missä määrin kajoamiskielto estää tai rajoittaa sukeltamista tai ankkuroimista suoja-alueella, on tulkinnanvarainen.

 

Apulaisoikeusasiamies pitää epätyydyttävänä sitä, että Museoviraston hylyn turvaamiseksi tarpeelliseksi katsoma sukellus- ja ankkurointikielto on oikeudellisesti epävarmalla pohjalla. Hän on saattanut Museoviraston tietoon käsityksensä siitä, että Museoviraston olisi sopimusmenettelyn sijasta ollut perusteltua saattaa Vrouw Marian hylyn suoja-aluetta sekä sukellus- ja ankkurointikieltoa koskeva asia ratkaistavaksi alueelliseen ympäristökeskukseen, jonka toimivaltaan kuuluu antaa hylyn arvoa turvaavia määräyksiä. Lisäksi hän esittää Museovirastolle, että tämä ryhtyy toimenpiteisiin sukellus- ja ankkurointikieltoa koskevan oikeudellisen epävarmuuden poistamiseksi eli hakee alueelliselta ympäristökeskukselta tarpeelliset hylyn arvoa turvaavat määräykset.

 

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Jouni Toivola, puh. (09) 432 3344.

 

Apulaisoikeusasiamies Jääskeläisen päätös dnro 868/4/03 on kokonaisuudessaan ratkaisutietokannassa.