Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Virkanimityksestä täytyy lähettää hakijoille päätös ja ohje oikaisuvaatimuksen tekemiseksi

Oikeusasiamies Pauniolta huomautus Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunnalle

23.1.2007

Vantaan sosiaali- ja terveystoimi on menetellyt vastoin lakia, kun se on ilmoittanut virkanimityksistä muille virkaa hakeneille vain kirjeellä, jossa on kerrottu, kuka tehtävään nimitettiin. Virkasuhteeseen ottamisesta tulee ilmoittaa viranhaltijan päätöksellä ja mukaan täytyy liittää ohje, miten päätökseen voi hakea oikaisua, toteaa oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio. Oikeusasiamies on antanut Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunnalle huomautuksen lainvastaisesta menettelystä.

Vantaan sosiaali- ja terveystoimen käytännöstä on seurannut, että valitsematta jääneillä viranhakijoilla ei ole ollut mahdollisuutta tehdä oikaisuvaatimusta sosiaali- ja terveyslautakunnalle eikä valitusta hallinto-oikeuteen tai myöhemmin korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Oikeusasiamies korostaa, että viranomaisen tulee huolehtia siitä, että hakijoilla on mahdollisuus käyttää laissa säädettyjä oikeussuojakeinoja. 

Vantaan sosiaali- ja terveystoimi on myös toiminut epäasianmukaisesti ja hyvän hallinnon vastaisesti, kun se ei ole tehnyt asianmukaista päätöstä silloin, kun henkilö on otettu määräaikaiseen virkasuhteeseen julkisen hakumenettelyn kautta. Oikeusasiamiehen mukaan kaikilla hakijoilla on myös tällöin oikeus saada päätös ja oikaisuvaatimusohje. Päätöksen tehneen viranhaltijan tulee myös perustella päätöksensä asianmukaisesti ja riittävästi. Perustelemisella on keskeinen merkitys hakijoiden oikeusturvan kannalta. Riittävät perustelut antavat edellytykset harkita muutoksenhaun tarvetta. Vantaan sosiaali- ja terveystoimen virheellisen menettelyn vuoksi hakijat eivät ole voineet käyttää oikeuttaan saattaa asiansa tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Tuula Aantaa,
puh. (09) 432 3346.

Oikeusasiamiehen ratkaisu, dnrot 2687/4/04, 208/4/05, 542/4/05, 1542/4/05, 2009/4/05 ja 2016/4/06 kokonaisuudessaan.