Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Virkamiesten virkavapaudet työskentelyyn kaivosyhtiöissä voivat vaarantaa luottamusta puolueettomuuteen

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto sai moitteet apulaisoikeusasiamieheltä

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueella on myönnetty virkamiehille pitkiä virkavapauksia, joiden aikana he ovat työskennelleet alueen kaivosyhtiöissä. Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin katsoo, että tämä voi herättää epäilyjä virkamiesten puolueettomuudesta.

Myös vastuualueen johtajan pitkäaikaiset virkavapaudet työskentelyyn kahdessa toimialueen kaivosyrityksessä ovat ongelmallisia, koska ne voivat aiheuttaa epäilyä esimiesjääviydestä.

Useita virkavapauksia

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueella on ollut käsiteltävänä 18 eri kaivosyrityksen ympäristönsuojelu- ja vesiasioita koskevia lupahakemuksia.

Vastuualueen johtaja on työskennellyt yhdessä näistä yrityksestä neljä vuotta ja toisessa yrityksessä puolitoista vuotta. Näiden virkavapauksien välillä hän on toiminut ympäristölupa-asioiden vastuualueen johtajana. 

Myös ympäristöylitarkastaja on työskennellyt kahdessa vastuualueella toimivassa kaivosyrityksessä. Niistä toinen tarjosi hänelle optio-oikeutta yhtiön osakkeisiin.

Valtiovarainministeriö antoi ohjeet

AOA Sakslin lähetti 3.5.2012 ympäristöministeriölle selvitys- ja lausuntopyynnön. Tämän jälkeen valtiovarainministeriö antoi 4.6.2012 ohjeen periaatteista virkavapauksien myöntämisessä.

Ohjeen mukaan virkavapautta ei tule myöntää työskentelyyn, jonka johdosta virkamies tulee muutoin kuin tilapäisesti esteelliseksi pääasiallisiin tehtäviinsä tai yleisen luottamuksen viranomaisen toimintaan voidaan katsoa vaarantuvan.

Virkavapauksiin tulisi suhtautua pidättyvästi

Lain mukaan ympäristölupa-asioita hoitavan yksikön tulee olla riippumaton ja puolueeton.

AOA Sakslinin mielestä virkamiesten virkavapauksiin tulisi suhtautua pidättyvästi, kun on kyse työskentelystä yrityksissä, jotka toimivat viraston vastuualueella.

- Virkamiesten työskentely toimialueen kaivosyrityksissä voi vaarantaa yleistä luottamusta viraston toimintaa kohtaan. Kun työskentelyyn voi lisäksi liittyä myös tarjottujen optioetujen kaltaista palkitsemista, on tämä omiaan herättämään niin yleisössä kuin alueen muissa kaivosyrityksissä perusteltuja epäilyjä viraston virkatoiminnan puolueettomuutta kohtaan, katsoo Sakslin.

Luottamuksesta viranomaisiin tulee huolehtia ennalta

AOA Sakslinin mukaan valtion virkamieslain ja aluehallintovirastoja koskevan lainsäädännön lähtökohtana on, että virkamiesten ja viraston toiminnan puolueettomuus ja riippumattomuus varmistetaan ja siitä huolehditaan ennalta.

Tämä periaate on nyt myös vahvistettu valtiovarainministeriön ohjeessa, joka on annettu kanteluasian vireille tulon jälkeen.

Tämän vuoksi Sakslinin mielestä ei ole riittävää eikä suotavaa, että luottamuksesta viraston toimintaan ja esteellisyystilanteista huolehditaan jälkikäteen erityisjärjestelyillä niin, että toisen viraston virkamies tulee täydentämään lupahakemusten käsittelykokoonpanoa. Häneltä saattaa puuttua asioiden laadun ja eritysolojen vaatima asiantuntemus.

Johtaja on erityisasemassa

Aluehallintovirastoista annetussa laissa asioiden ratkaisuvaltaa, työjärjestystä ja virkojen täyttämistä koskevat säännökset korostavat vastuualueen riippumattomuutta ja yksikön johtajan päällikköasemaa.

Tämän vuoksi AOA Sakslin pitää erityisen ongelmallisena johtajalle myönnettyjä pitkiä virkavapauksia työskentelyyn vastuualueella toimivissa yrityksissä.

- Johtajan neljän vuoden ja puolentoista vuoden pituiset virkavapaudet saattoivat vaarantaa luottamusta yksikön toiminnan puolueettomuutta kohtaan.
 
AOA saattoi käsityksensä myönnettyjen virkavapauksien ongelmallisuudesta ympäristöministeriön ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tietoon.


Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin päätös dnro 1586/4/2012 kokonaisuudessaan.
Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Ulla-Maija Lindström, puhelin (09) 432 3355.