Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Virheitä telepakkokeinojen käytössä Ahvenanmaalla

Apulaisoikeusasiamies Lindstedtiltä huomautus käräjätuomarille ja poliisille

2.10.2006

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt on todennut useita virheitä siinä, miten Ahvenanmaan käräjäoikeuden tuomarit olivat päättäneet telepakkokeinojen käytöstä ja miten Ahvenanmaan poliisi oli kirjannut telepakkokeinoasioita. 

Yksi käräjätuomari on saanut apulaisoikeusasiamieheltä huomautuksen useista virheistä asioiden käsittelyssä. Eräässä tapauksessa televalvontavaatimuksen esittänyt henkilö tai hänen edustajansa ei ollut kuultavana henkilökohtaisesti, kun hänen vaatimuksensa oli käsiteltävänä. Käräjätuomari ei myöskään ollut laatinut tästä eikä toisestakaan hänen käsiteltävänään olleesta asiasta pöytäkirjaa. Molempien televalvontapäätösten voimassaoloajassa oli lisäksi epätäsmällisyyksiä, ja toisen salassapitomääräys ei perustunut lakiin.

Toinen käräjätuomari oli virheellisesti myöntänyt televalvontaluvan pidemmäksi ajaksi kuin se pakkokeinolain mukaan on mahdollista. Hän oli kuitenkin havainnut virheensä ja oikaissut sen. Ilmi ei tullut, että virheestä olisi aiheutunut oikeudenmenetyksiä tai haittaa.  Apulaisoikeusasiamies Lindstedt saattoi tämän käräjätuomarin tietoon käsityksensä menettelyn virheellisyydestä.

Eräs komisario sai huomautuksen siitä, että hän oli hakenut televalvontalupaa pidemmäksi ajaksi kuin se on lain mukaan mahdollista. 

Muuten poliisin virheet olivat puutteita pakkokeinojen asianmukaisessa kirjaamisessa. Yhdestä asiasta ei ollut lainkaan laadittu pöytäkirjaa. Niissäkin asioissa, joissa pöytäkirja oli laadittu, pöytäkirjoissa oli puutteita. Vaikutti siltä, että pöytäkirjoja ei ylipäätään ollut laadittu asioiden tutkinnan yhteydessä, vaan että niiden laatiminen oli tullut esille vasta siinä vaiheessa, kun sisäasiainministeriö oli pyytänyt selvitystä Ahvenanmaan poliisilta pohjaksi lausunnolleen apulaisoikeusasiamiehelle.

Apulaisoikeusasiamies Lindstedt katsoo, että Ahvenanmaan poliisimestari oli laiminlyönyt velvollisuutensa valvoa, että telepakkokeinoasioissa laaditaan asianmukaiset pöytäkirjat.

Arvioidessaan Ahvenanmaan poliisin menettelyn moitittavuutta apulaisoikeusasiamies otti huomioon ruotsinkielisen ohjeistuksen puuttumisen ja tietynlaisen rutiinin puutteet asioiden käsittelyssä, mikä tuli ilmi poliisin selvityksistä. Toisaalta pöytäkirjaamisvelvollisuus käy kyllä ilmi pakkokeinolaista sekä esitutkintaa ja pakkokeinoja koskevasta asetuksesta, jotka on annettu sekä ruotsiksi että suomeksi.

Apulaisoikeusasiamies Lindstedtin päätös dnro 3068/2/2004  kokonaisuudessaan.

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Pasi Pölönen,
puh. (09) 432 3345.