Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Viranomaisten tiedonkulku katkesi vangitsemisasiassa

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja tutki omana aloitteenaan tapausta, jossa henkilö oli määrätty käräjäoikeuden päätöksellä vangittavaksi poissaolevana. Myöhemmin poliisi otti hänet kiinni etsintäkuulutuksen perusteella ja hänet toimitettiin Vantaan vankilaan.

Vangitsemismääräyksen täytäntöönpanosta ei kuitenkaan ilmoitettu käräjäoikeudelle eikä vangitsemisasiaa sen vuoksi käsitelty käräjäoikeudessa pakkokeinolaissa säädetyn neljän vuorokauden kuluessa kiinniotosta.

Tämän vuoksi henkilö oli Vantaan vankilassa yli viisi kuukautta ennen kuin tilanne huomattiin.

Lain edellyttämää ilmoitusta ei tehty

Apulaisoikeusasiamies totesi, ettei vangitsemisesta tehty pakkokeinolaissa edellytettyä ilmoitusta käräjäoikeudelle. Ilmoitusta ei tehnyt kiinnioton suorittanut Helsingin poliisilaitos eikä täytäntöönpanosta vastannut Rikosseuraamuslaitoksen täytäntöönpanoyksikkö. Ilmoituksen puuttuessa vangitsemista ei otettu käräjäoikeudessa uudelleen käsiteltäväksi.

Myös lainsäädännössä on puutteita


Apulaisoikeusasiamiehen mukaan laissa ei ole täsmällisesti säädetty siitä, minkä viranomaisen vastuulle käräjäoikeudelle ilmoittaminen kuuluu. Hän piti perusteltuna, että vastuunjaosta säädettäisiin nykyistä täsmällisemmin.

Lisäksi vaikutti siltä, että ilmoittamisvastuun laiminlyönti johtui myös viranomaisten puutteellisesta ohjeistuksesta ja tiedonkulusta. Apulaisoikeusasiamies piti selvänä, että joko Helsingin poliisilaitoksen tai Rikosseuraamuslaitoksen täytäntöönpanoyksikön olisi tullut huolehtia siitä, että käräjäoikeudelle ilmoitetaan vangitsemisesta viipymättä.

Apulaisoikeusasiamies on pyytänyt oikeusministeriötä ilmoittamaan 1.1.2018 mennessä, mihin toimenpiteisiin hänen esityksensä lainsäädännön täsmentämistarpeesta on antanut aihetta.

Ratkaisussa ei otettu kantaa vapaudenmenetyksen mahdolliseen hyvittämiseen, koska asia on tältä osin ollut valtiokonttorin käsiteltävänä ja se on ollut mahdollista saattaa riita-asiana vireille tuomioistuimessa.

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan päätös 1640/2016 on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla, www.oikeusasiamies.fi/.

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Juho Martikainen, p. 09 432 3336.