Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Viranomaiset tarjoavat edelleen lainvastaisesti maksullisia puhelinpalveluja

Oikeusasiamieheltä huomautus oikeusministeriölle, maa- ja metsätalousministeriölle ja Metsähallitukselle

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on antanut oikeusministeriölle huomautuksen siitä, että puhelinneuvonnan maksuttomuus ei vieläkään toteudu kaikissa ministeriön hallinnonalan viranomaisissa. Samasta syystä oikeusasiamies on antanut huomautuksen myös maa- ja metsätalousministeriölle ja Metsähallitukselle. Oikeusasiamies arvostelee myös Kouvolan seurakuntayhtymän puhelinpalvelun maksullisuutta.

Oikeusasiamiehelle oli tehty useita kanteluja viranomaisten maksullisista puhelinnumeroista. Hallintolain mukaan viranomaisen neuvonnan tulee olla maksutonta.

Oikeusministeriölle jo toinen huomautus

Oikeusministeriön hallinnonalan puhelinratkaisu perustuu maksulliseen 010-yritysnumerointiin. Ministeriön selvityksen mukaan sen hallinnonalalla oli yhteensä 120 virastoa, joissa ei ole lainkaan käytössä lisämaksuttomia 0100- tai 050-numeroita.

Maksuton yhteydenotto viranomaisiin tai virkamiehiin on mahdollista 0100-vaihteen kautta. Vaihteet ovat kuitenkin ruuhkaisia, joten asiakkaalle on usein nopeampaa soittaa suoraan asiaa hoitavan virkamiehen maksulliseen yritysnumeroon. Lisäksi virastoista lähetetyissä kirjeissä on saatettu ilmoittaa ainoastaan asiaa hoitavan virkamiehen suora maksullinen yritysnumero. Myös internetsivuilla ja puhelinluetteloissa ilmoitetuissa yhteystiedoissa ja puhelujen hinnoissa on puutteita.

Oikeusministeriön hallinnonalan puhelinpalvelu ei siten käytännössä edelleenkään täyttänyt maksuttomuuden vaatimusta.

Ministeriön toimenpiteet pahasti myöhässä

Ministeriö on asettanut elokuussa 2010 hallinnonalan puhelinnumeroinnin kehittämistyöryhmän. Sen tehtävänä on laatia ja suunnitella sellaiset numeroinnin ratkaisut, jotka turvaavat kansalaisten mahdollisuuden saada hallintoasioiden neuvontaa ja vastauksia asiointiin liittyvissä kysymyksissä normaalien puhelukustannusten puitteissa.

Oikeusasiamies pitää tätä työryhmän tavoitteenasettelua sinänsä myönteisenä. Hän toteaa kuitenkin, että oikeusministeriön toimenpiteet asiassa ovat pahasti myöhässä. Hallintolaki ja sen edellyttämä puhelinneuvonnan maksuttomuus tuli voimaan jo 1.1.2004. Ylimmän laillisuusvalvojan ensimmäinen kannanotto asiasta annettiin kesällä 2005. Oikeusasiamies antoi oikeusministeriölle 21.12.2007 huomautuksen sen viivyttelystä saattaa hallinnonalansa puhelinneuvonta maksuttomaksi. Hän teki 23.5.2008 esityksen kaikille ministeriölle, jotta ne saattaisivat hallinnonalansa puhelinpalvelut maksuttomiksi.

Vasta noin viiden vuoden kuluttua ensimmäisestä puhelinpalvelun maksullisuutta koskevasta oikeusasiamiehen kannanotosta ja noin kahden ja puolen vuoden kuluttua hänen oikeusministeriölle antamastaan huomautuksesta ministeriö on asettanut työryhmän, jonka tavoitteenasettelu vastaa sitä, mitä neuvonnan maksuttomuus viranomaisen puhelinpalvelulta edellyttää.

Oikeusasiamies on pyytänyt ministeriöitä ilmoittamaan hänelle 25.2.2011 mennessä, kuinka sen hallinnonalan puhelinpalvelun maksuttomuuden toteuttaminen on edistynyt.

Myös Metsähallitukselle ja maa- ja metsätalousministeriölle huomautus

Metsähallituksella on käytössä pelkästään maksullisia 0205-yritysnumeroita. Metsähallitus vetosi siihen, että sen tehtäviin sisältyy vain vähäisessä määrin julkisen vallan käyttöä sisältäviä niin sanottuja varsinaisia hallintotehtäviä. Myös maa- ja metsätalousministeriö viittasi tähän ja totesi, että koska vain vähäinen osa Metsähallituksen tehtävistä oli varsinaisia viranomaistehtäviä, puhelinpalvelusopimukset ovat liiketoiminnassa käytetyn periaatteen mukaisesti maksullisia.

Oikeusasiamiehen mukaan hallintolaissa säädetty maksuton neuvontavelvollisuus ei rajoitu vain julkisen vallan käyttöä käsittäviin viranomaistehtäviin, vaan se ulottuu myös viranomaiselle kuuluviin palvelutehtäviin ja tosiasialliseen hallintotoimintaan. Metsähallituksen velvollisuutena on siten antaa maksutonta puhelinneuvontaa sen kaikkien julkisten hallintotehtävien hoitamiseen liittyvässä asioinnissa.

Oikeusasiamies toteaa, että huolimatta siitä, että Metsähallitus ilmoitti olevansa tietoinen puhelinneuvonnan maksuttomuutta koskevista oikeusasiamiehen kannanotoista, joista ensimmäiset annettiin jo vuonna 2005, se ei vieläkään ole ryhtynyt toimenpiteisiin saattaakseen puhelinneuvontansa lainmukaiseksi.

Perustuslain nojalla maa- ja metsätalousministeriö on vastuussa hallinnonalansa asianmukaisesta toiminnasta. Metsähallitus on maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla toimiva valtion liikelaitos. Huolimatta oikeusasiamiehen maa- ja metsätalousministeriölle jo 23.5.2008 lähettämästä esityksestä ja ministeriön kantelun johdosta antaman lausunnon ilmoituksesta, jonka mukaan se tulee kiinnittämään Metsähallituksen tulosohjauksessa huomiota sen puhelinneuvonnan maksuttomuuteen, Metsähallituksen puhelinpalvelu ei edelleenkään täyttänyt neuvonnan maksuttomuuden vaatimuksia. Myös maa- ja metsätalousministeriö on siten laiminlyönyt velvollisuutensa.

Oikeusasiamies on pyytänyt Metsähallitusta sekä maa- ja metsätalousministeriötä ilmoittaman hänelle 25.2.2011 mennessä, mihin toimenpiteisiin hänen päätöksensä on antanut aihetta.

Puhelinpalvelun maksuttomuus koskee myös seurakuntia

Kirkkolain mukaan käsiteltäessä hallintoasiaa kirkollisissa viranomaisissa on noudatettava, mitä hallintolaissa ja sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa säädetään. Neuvonnan maksuttomuus perustuu hallintolakiin.

Kouvolan seurakuntayhtymän puhelinvaihteen numerona ja kaikkien seurakuntayhtymän palvelujen sekä yhtymän henkilökunnan puhelinnumeroina ilmoitetaan 0207-alkuiset lisämaksulliset yritysnumerot. Oikeusasiamiehen mukaan seurakuntayhtymän puhelinpalvelu ei täytä hyvän hallinnon ja neuvonnan maksuttomuuden vaatimuksia ja on siten lainvastainen siltä osin kuin siinä annetaan hallintoasian hoitamista koskevaa neuvontaa tai vastataan asiointia koskeviin tiedusteluihin.

Tämä oikeusasiamiehen päätös on hänen ensimmäinen seurakuntayhtymän puhelinpalvelun maksuttomuutta koskeva kannanottonsa. Tämän vuoksi hän tyytyy saattamaan käsityksensä Kouvolan seurakuntayhtymän puhelinpalvelun maksullisuuden lainvastaisuudesta sen tietoon. Hän on ilmoittanut ratkaisustaan myös Kirkkohallitukselle ja pyytänyt sitä tiedottamaan ratkaisusta muille seurakunnille ja seurakuntayhtymille.

Oikeusasiamiehen päätökset dnrot 347/4/09 ja 763/4/09 (oikeusministeriö), 1520/4/09 (Metsähallitus) ja 273/4/09 (Kouvolan seurakunta)  kokonaisuudessaan.

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Ulla-Maija Lindström, puh. (09) 432 3355.