Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Verovelvolliselle on ilmoitettava siirtymisestä veroehdotusmenettelyyn

11.6.2004

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen Petri Jääskeläisen mukaan hyvä hallinto ja asianmukainen viranomaistoiminta edellyttävät, että verovelvolliselle ilmoitetaan henkilökohtaisesti siitä, että hänet on siirretty veroilmoitusmenettelystä veroehdotusmenettelyyn tai päinvastoin.

Samalla verovelvolliselle tulee antaa ohjeet siitä, miten hänen tässä uudessa menettelyssä tulee toimia täyttääkseen laissa säädetyn ilmoitusvelvollisuutensa.

Kun verovelvollinen siirretään verotusilmoitusmenettelystä veroehdotusmenettelyyn,  Verohallitus on pitänyt  riittävänä osoituksena tästä sitä, että verovelvollinen ei saa vuodenvaihteessa veroilmoituslomaketta eikä veroilmoituksen täyttöohjetta. Vastaavasti, jos verovelvollinen siirretään veroehdotusmenettelystä ilmoitusmenettelyyn, hänelle lähetetään vuodenvaihteessa veroilmoituslomake ja veroilmoituksen täyttöohje. Verovelvolliselle ei siten anneta mitään ilmoitusta siitä, että hänen ilmoitusvelvollisuutensa tapaa on muutettu eikä ohjetta siitä, miten hänen tässä uudessa menettelyssä tulee toimia täyttääkseen ilmoitusvelvollisuutensa.

Apulaisoikeusasiamies toteaa, että tulo- ja varallisuusverotuksen toimittaminen on perinteisesti perustunut verovelvollisen kultakin vuodelta kehotuksetta antamaan veroilmoitukseen.  Kun veroviranomainen yksipuolisesti muuttaa verovelvollisen keskeistä ilmoitusvelvollisuuden perustetta siirtämällä hänet veroilmoitusmenettelystä veroehdotusmenettelyyn tai päinvastoin, perustuslaissa turvattuun hyvään hallintoon ja asianmukaiseen asian käsittelyyn kuuluu, että siitä ilmoitetaan henkilökohtaisesti verovelvolliselle.  Ilmoittamisen tulisi tapahtua viimeistään silloin, kun veroilmoituslomakkeet lähetetään verovelvollisille.

Jääskeläinen korostaa, että  verovelvollisen kansalaisvelvollisuudekseen käsittämän ja veronkorotusuhalla sanktioidun ilmoittamisvelvollisuuden toteuttamistavasta ja -ajankohdasta ei saa olla epätietoisuutta. Pelkkä yleinen tiedottaminen lehdistössä ei ole riittävää.

Jääskeläisen mielestä Verohallituksen selvityksessään esittämät tarkoituksenmukaisuus- ja muut perusteet eivät  ole hyväksyttäviä syitä sille, että verovelvollinen ei saa asianmukaista palvelua tässä verotusmenettelyyn kuuluvassa keskeisessä ja tärkeässä asiassa.  Erityisesti menettely ei hänen mielestään täytä vuoden 2004 alusta voimaan tulleessa hallintolaissa viranomaistoiminnalle säädettyjä hyvän hallinnon laadullisia vaatimuksia.

Oikeusasiamiehelle tehdyssä kantelussa arvosteltiin tapaa, jolla verovelvolliset siirretään veroehdotusmenettelyn piiriin. Kun veroilmoituksen antamisajankohta lähestyi, kantelija etsi kotoaan veroilmoituslomakkeita, mutta ei löytänyt niitä. Hän soitti verovirastoon, jossa virkailija ilmoitti, että hänet ja hänen puolisonsa oli siirretty veroehdotusmenettelyyn. Kantelijalle selvitettiin, että veroehdotusmenettelyn piirissä olevat eivät saa vuodenvaihteessa veroilmoituskaavakkeita, vaan heille lähetetään toukokuussa veroehdotus.  Jotta kantelija ja hänen puolisonsa eivät olisi laiminlyöneet ilmoitusvelvollisuuttaan, he joutuivat verohallinnon huonon hallintokäytännön johdosta itse tiedustelemaan  asiaa veroviranomaisilta.

Apulaisoikeusasiamies Jääskeläinen on saattanut käsityksensä verohallinnon menettelyn puutteellisuudesta Verohallituksen tietoon.  Hän on pyytänyt Verohallitusta ilmoittamaan 1.12.2004 mennessä, mihin toimenpiteisiin hänen päätöksensä on antanut aihetta.

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Ulla-Maija Lindström, puh. (09) 432 3355.

Apulaisoikeusasiamiehen päätös dnro 200/4/03 kokonaisuudessaan.