Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Veronkorotuksen käsittely hallinto-oikeudessa rinnastuu rikosasiaan

Hallinto-oikeuden olisi ollut perusteltua järjestää valittajan vaatima suullinen käsittely


20.7.2007
 

Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen toteaa päätöksessään, että veronkorotusta koskevan valituksen käsitteleminen merkitsee Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklassa tarkoitetun rikossyytteen käsittelemistä. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) oikeuskäytäntö on ollut varsin selvää ainakin vuodesta 2002 lähtien siinä, että suuret veronkorotukset rinnastuvat rikosoikeudelliseen sanktioon riippumatta siitä, että kansallisessa lainsäädännössä, kuten Suomessa, veronkorotuksia ei ymmärrettäisi rikosoikeudellisena vaan hallinnollisena menettelynä.

 

EIT:n ratkaisulinja ei ole kuitenkaan ennen vuonna 2006 annettua Jussila v. Suomi -tuomiota ollut selvä vähäiseksi luokiteltavien veronkorotusten kohdalla eikä kaikkien prosessuaalisten kysymysten, kuten juuri asianosaisen vaatiman suullisen käsittelyn järjestämisvelvollisuuden, suhteen. Nyttemmin EIT on vahvistanut, että suullisen käsittelyn järjestämisen tarpeellisuutta veronkorotusasioissa on arvioitava tapauskohtaisesti tiettyjen kriteereiden valossa.

 

Käsillä olevan tapauksen hallinto-oikeuskäsittely sijoittui vuosille 2003 - 2004 eli eräänlaiseen EIT:n oikeuskäytännön muutosvaiheeseen. Apulaisoikeusasiamies katsoi hallinto-oikeuden menetelleen vuonna 2004 olleen tavanomaisen käytännön mukaisesti, eikä katsonut hallinto-oikeuden ylittäneen tai käyttäneen väärin sille lain mukaan kuuluvaa harkintavaltaa. Kantelijan oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin rikosasiassa olisi kuitenkin apulaisoikeusasiamiehen näkemyksen mukaan edellyttänyt kantelijan vaatiman suullisen käsittelyn järjestämistä.

 

Apulaisoikeusasiamies viittasi päätöksessään ruotsalaista veronkorotusmenettelyä koskevaan EIT:n tuomioon vuodelta 2002 ja sen seurauksena Ruotsissa toteutettuun lainsäädäntömuutokseen, jolla veronkorotuksen kohteeksi joutuneelle turvattiin oikeus pyynnöstään suulliseen käsittelyyn asiaa käsittelevissä tuomioistuimissa. Apulaisoikeusasiamies esitti oikeusministeriön harkittavaksi, tulisiko rikoksesta epäillylle kuuluvien oikeuksien toteutuminen turvata laissa nykyistä täsmällisemmin rikosasiana ymmärrettävissä veronkorotusprosesseissa.

 

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Pasi Pölönen,
puh. (09) 432 3345.

 

Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläisen päätös dnro 736/4/06  kokonaisuudessaan.