Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Varatuomari Sirpa Rautio jatkaa Ihmisoikeuskeskuksen johtajana

Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on tänään nimittänyt varatuomari Sirpa Raution toiselle kaudelle Ihmisoikeuskeskuksen johtajaksi saatuaan hänen nimittämistään puoltavan perustuslakivaliokunnan kannanoton. Johtajan toimikausi on neljä vuotta ja se alkaa 1.3.2016.

Ihmisoikeuskeskuksen johtajan tehtävänä on johtaa ja edustaa Ihmisoikeuskeskusta sekä ratkaista ne Ihmisoikeuskeskukselle kuuluvat asiat, jotka eivät kuulu ihmisoikeusvaltuuskunnalle. Johtaja toimii myös ihmisoikeusvaltuuskunnan puheenjohtajana.

Varatuomari Sirpa Rautio on toiminut vastuullisissa perusoikeus- ja ihmisoikeustehtävissä vuodesta 1993 lähtien. Ihmisoikeuskeskuksen johtajaksi hän tuli vuonna 2012 Maailmanpankin pohjoismaisen rahaston ihmisoikeustehtävistä Washingtonista.

Rautio toimi muun muassa vuosina 2005 - 2010 Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun neuvonantajana Strasbourgissa sekä EU:n oikeusvaltio-operaatiossa Kosovossa Ihmisoikeus- ja tasa-arvotoimiston päällikkönä.

Sitä ennen hän työskenteli yksikön päällikkönä ETYJ:n Demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimistossa Varsovassa ja YK:n ihmisoikeuskenttätehtävissä sekä Bosnia-Herzegovinassa, Etiopiassa ja Eritreassa.

Rautio aloitti kesällä 2015 EU:n perusoikeusviraston hallintoneuvoston jäsenenä.

Ihmisoikeuskeskuksen johtajan tehtävään ilmoittautui 15 hakijaa.

Riippumaton toimielin

Ihmisoikeuskeskuksen tehtävänä on mm. edistää perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvää tiedotusta, koulutusta, kasvatusta ja tutkimusta, laatia selvityksiä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta ja tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Lisäksi keskus osallistuu perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseen ja turvaamiseen liittyvään eurooppalaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. 

Ihmisoikeuskeskus on toiminnallisesti itsenäinen ja riippumaton, mutta hallinnollisesti osa oikeusasiamiehen kansliaa. Keskus ei käsittele kanteluja eikä muitakaan yksittäistapauksia, jotka kuuluvat ylimpien laillisuusvalvojien toimivaltaan.

Osa Ihmisoikeusinstituutiota

Ihmisoikeuskeskus muodostaa yhdessä eduskunnan oikeusasiamiehen ja ihmisoikeusvaltuuskunnan kanssa Suomen kansallisen ihmisoikeusinstituution.

Instituutio sai alkuvuodesta A-statuksen, jonka myötä sillä on puheoikeus YK:n ihmisoikeusneuvostossa.

Kansalliset ihmisoikeusinstituutiot ovat lailla perustettuja itsenäisiä ja riippumattomia ihmisoikeuksia edistäviä ja turvaavia toimielimiä. Niiden asemaa, tehtäviä ja kokoonpanoa määrittelevät YK:n vuonna 1993 hyväksymät kriteerit, nk. Pariisin periaatteet.

Lisätietoja antaa oikeusasiamies Petri Jääskeläinen, puhelin (09) 4321 (eduskunnan vaihde).