Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Vantaan kaupunki loukkasi graffitin tekijöiden sananvapautta

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen katsoo, että Vantaan kaupunki loukkasi sananvapautta, kun se poisti kaupungin ylläpitämältä graffitiseinältä urheiluvarojen epäiltyä väärinkäyttöä arvostelleen teoksen.

Graffiti oli liittynyt julkisuuteen vuotaneeseen kaupungin sisäisen tarkastuksen salaiseen raporttiin, joka oli käsitellyt kaupungin omistaman yhtiön varainkäyttöä. Raportista oli uutisoitu lehdessä otsikolla "Tuhansien eurojen viinalaskuja ja kalliita lahjoja - salainen raportti paljastaa Vantaan urheiluyhtiön sikailut". Graffititeos oli maalattu uutista seuranneena viikonloppuna.

Teoksessa esitettiin yhtiön toimitusjohtajan, yhtiön lainopillisena neuvonantajana toimineen kaupungin maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan toimistopäällikön ja yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimineen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajan kasvokuvat ja nimet sekä suurin kirjaimin teksti "Hävetkää!" ja pienemmällä kirjasinkoolla "Kiitos urheilupomot!"

Sanan- ja ilmaisunvapaus ja taide

OA totesi, että sananvapauteen sisältyvä taiteen vapaus antaa yleisesti turvaa erilaisille luovan toiminnan ja itseilmaisun muodoille. Toisaalta nämäkään vapaudet eivät ole täysin rajoittamattomia. Sananvapauteen ja taiteen vapauteen ei kuulu esimerkiksi ehdotonta oikeutta saada näkemyksiään julki ja taideteoksiaan esille tietyssä mediassa tai paikassa. Myös taiteilijoilla on ilmaisunvapautta käyttäessään velvollisuuksia, vaikka sananvapauden sääntely lähtökohtaisesti suojaakin paitsi myönteisiä ja vaarattomia, myös loukkaavia ja järkyttäviä ilmaisun muotoja.

Graffitiseinä oli tarkoitettu vaihtuvien ulkotilataideteosten alustaksi ja graffitintekijät itse maalasivat uusia teoksia vanhojen tilalle. Nyt teos oli kaupunginjohtajan määräyksestä ensin maalattu osittain peittoon ja lopulta graffitiseinästä oli teoksen kohdalta poistettu ne levyt, joissa olivat olleet henkilöiden kasvokuvat ja nimet. Kyse ei siten ollut graffitiseinän toimintaperiaatteille ominaisesta uuden graffitin maalaamisesta vanhan päälle, vaan toimenpiteet merkitsivät jälkikäteistä puuttumista ilmaisunvapauteen.

Oliko sananvapauteen puuttuminen laillista, oikeasuhtaista ja välttämätöntä?

OA totesi kaupungin tarkoituksen sinänsä olleen yleisellä tasolla laillinen ja hyväksyttävä eli graffitissa kuvattujen henkilöiden kunnian suojaaminen. Kyseisillä henkilöillä oli kuitenkin ollut sellainen asema, että heihin nähden sallitun kritiikin rajat olivat väljempiä kuin tavallisten kuntalaisten kohdalla.

Graffitissa taiteellisin keinoin esitetty kritiikki oli liittynyt julkisuudessa olleeseen uutisointiin kaupungin sisäisen tarkastuksen raportoinnista, joka oli koskenut epäilyä kaupungin omistaman yhtiön varojen väärinkäytöstä. Aihepiiri oli siten ollut paitsi paikallisesti myös valtakunnallisesti kiinnostava, ja se oli koskenut yleisesti tärkeää kysymystä. Näistä syistä kynnys puuttua aihetta koskeneeseen ilmaisunvapauden käyttöön oli korkea.

OA arvioi, että graffitissa kuvattuja henkilöitä ei ollut kuvailmaisullisesti esitetty halventavalla tavalla vaan kyseessä oli lähinnä ollut taiteilijan näkemys kyseisten henkilöiden kasvoista. Kenenkään ei myöskään ollut väitetty syyllistyneen rikokseen, vaan häpeämiseen kehottavassa toteamuksessa oli ollut kyse lähinnä eettis-moraalisesta kannanotosta, joka oli perustellusti saattanut syntyä asiaa koskeneesta uutisoinnista.

OA päätyi siihen, että graffitin tekijöiden sananvapauteen puuttuminen ei olisi ollut välttämätöntä demokraattisessa yhteiskunnassa. Kaupunki oli siten loukannut heidän sananvapauttaan.

Kaupungin menettelyn moitittavuuden arvioinnissa OA otti kuitenkin huomioon sen, ettei teosta ollut lopullisesti hävitetty, vaan se oli kaupungin ja graffitiseinän ylläpidosta huolehtineen järjestön aloitteesta ja taiteilijoiden suostumuksin sittemmin siirretty kokonaisuudessaan ja alkuperäisessä muodossaan kaupungin taidemuseoon.

Asian kokonaisarvioinnissa OA Jääskeläinen päätyi siihen, ettei asia edellyttänyt enempiä toimenpiteitä kuin että hän saattoi käsityksensä graffitintekijöiden sananvapauden loukkauksesta Vantaan kaupunginhallituksen tietoon.

Oikeusasiamies Petri Jääskeläisen päätös dnro 1206/2016 on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla, www.oikeusasiamies.fi/.

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Mikko Sarja, p. 09 432 3364.