Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Vangitseminen kesti Mustasaaressa yli määräajan

 Apulaisoikeusasiamies Lindstedtiltä huomautus komisariolle ja käräjäoikeuden tuomarille

7.10.2009

Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt on antanut huomautuksen sekä Mustasaaren poliisilaitoksessa työskennelleelle komisariolle että Mustasaaren käräjäoikeuden määräaikaiselle tuomarille siitä, että tapon yrityksestä epäilty joutui olemaan vangittuna viikon liian pitkään. Kun syytettä ei ollut nostettu määräajassa, epäilty olisi pitänyt päästää vapaaksi. Käräjäoikeus vapautti hänet heti, kun virhe tuli ilmi epäillyn henkilön asianajajan tiedusteltua asian tilannetta käräjäoikeudesta.

Komisarion lukuisat virheet suurin syy siihen, että määräajan ylittymistä ei huomattu

Apulaisoikeusasiamies muistuttaa, että pakkokeinolain mukaan vangitsemisvaatimuksesta tulee ilmoittaa etukäteen syyttäjälle. Komisario teki tämän soittamalla Mustasaaren kihlakunnan syyttäjäosastoon. Puhelimeen oli vastannut sattumalta paikalla ollut johtava kihlakunnansyyttäjä, jonka toimipiste oli muualla. Varsinainen tämän toimipisteen syyttäjä oli tuolloin lomalla.

Komisario kertoi johtavalle kihlakunnansyyttäjälle aikomuksestaan esittää vangitsemisvaatimus ja sopi hänen kanssaan syytteen nostamisen määräpäivästä. Komisario ei kuitenkaan lähettänyt ennakkoilmoitusta vangitsemisvaatimuksesta syyttäjälle atk-järjestelmän kautta, kuten olisi pitänyt. Sen vuoksi virallista tietoa vangitsemismääräyksestä ja syytteen nostamisen määräajasta ei koskaan tullut varsinaiselle syyttäjälle. Komisario on myöntänyt, että hän ei kirjannut ennakkoilmoitusta atk-järjestelmään eikä lähettänyt vangitsemismääräystä syyttäjälle.

Apulaisoikeusasiamies toteaa, että johtava kihlakunnansyyttäjä olisi voinut informoida varsinaista syyttäjää vangitsemisvaatimuksesta ja sovitusta syytteen nostamisen määräajasta. Toisaalta hän saattoi luottaa siihen, että komisario saattaa asian syyttäjälle tiedoksi virallista tietä niin kuin oli sovittu. Apulaisoikeusasiamies ei pidä johtavan kihlakunnansyyttäjän menettelyä sillä tavoin virheellisenä, että olisi katsonut aiheelliseksi ryhtyä toimenpiteisiin hänen kohdallaan.

Komisario ei myöskään huolehtinut, että esitutkintapöytäkirja olisi tullut ajoissa syyttäjälle

Komisario oli jättänyt esitutkintapöytäkirjan tutkintasihteerille toimitettavaksi syyttäjälle vain muutamaa työpäivää ennen kuin syytteen nostamisen määräaika oli käsillä mainitsematta, että asia oli kiireellinen. Esitutkintapöytäkirjaa ei siten kopioitu ja toimitettu syyttäjälle ennen määräpäivää.

Komisario ei myöskään ilmoittanut etukäteen syyttäjälle, että esitutkintapöytäkirja oli tulossa. Jos hän olisi ottanut yhteyttä syyttäjään, määräajan ylittyminen olisi voitu vielä estää. Se olisi ollut hyvää poliisin ja syyttäjän yhteistyötä, toteaa apulaisoikeusasiamies. Tarvittaessa olisi voitu hakea käräjäoikeudelta pidennystä syytteen nostamisaikaan.

Vangitsemisajan ylittyminen oli myös käräjäoikeuden vastuulla

Mustasaaren käräjäoikeus menetteli lainvastaisesti, kun se ei ottanut oma-aloitteisesti vangitsemisasiaa käsiteltäväkseen, kun käräjäoikeuden asettama määräaika syytteen nostamiselle päättyi. Vaikka sekä poliisi että syyttäjä seuraavat yleensä määräaikoja vangitsemisasioissa, myös käräjäoikeuden on seurattava niitä ja päästettävä epäilty vapaaksi, jos syytettä ei nosteta määräaikaan mennessä. Niinpä määräaikainen käräjätuomari menetteli virheellisesti, kun hän ei seurannut, että syyte nostetaan määräaikaan mennessä.

Määräajoista varoittava järjestelmä auttaisi syyttäjiä ja tuomioistuimia seuraamaan vangitsemispäätösten ja muiden pakkokeinoasioiden määräaikoja

Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt kiinnittää oikeusministeriön huomiota siihen, että käräjäoikeuksien ja syyttäjien atk-ohjelmaa ei ole mahdollista saada varoittamaan esimerkiksi lähestyvästä syytteen nostamisen määräpäivästä. Määräajoista varoittavan järjestelmän puuttuminen voi hänen mukaansa johtaa perusoikeuksiin kuuluvan henkilökohtaisen vapauden loukkaamiseen, kuten tässä tapauksessa kävi. Puute on myös mahdollista korjata. Apulaisoikeusasiamies Lindstedt pyytää siksi ministeriötä ilmoittamaan vuoden loppuun mennessä, mihin toimenpiteisiin se on mahdollisesti ryhtynyt tilanteen korjaamiseksi.

Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedtin päätös dnro 1716/4/07 kokonaisuudessaan

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Eero Kallio, puh. (09) 432 3342.