Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Vammaisten henkilöiden etuushakemuksia hylätty aikaisempaa enemmän

Oikeusasiamies haluaa Kelalta selvityksen

5.10.2007

Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio kiinnittää huomiota siihen, että Kansaneläkelaitos on viime vuosina hylännyt vammaistuen, eläkkeensaajien hoitotuen ja vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen hakemuksia aikaisempaa enemmän. Hakemusten hylkäysprosentti on kasvanut vuodesta 2003 vuoteen 2006 noin 5 prosenttiyksikköä. Oikeusasiamiehen mukaan Kelan täytyisi tutkia asiaa ja löytää selitys sille, mistä hylkäämisten tasainen ja jatkuva kasvu voi johtua.

Oikeusasiamiehelle kantelivat etuushylkäysten kasvusta Invalidiliitto ry, Kynnys ry ja Suomen Reumaliitto ry. Ne pyysivät oikeusasiamiestä selvittämään, menetteleekö Kela lainsäädännön mukaisesti, kun se on päätöksissään tarkistanut vammaistukea ja hoitotukea alaspäin ja enenevässä määrin hylännyt lääkinnällisen kuntoutuksen hakemuksia.

Oikeusasiamies toteaa, että Kelan tulee myöntää hakijalle vammaistuki, eläkkeensaajien hoitotuki ja vaikeavammaisten lääkinnällistä kuntoutusta silloin kun laissa säädetyt myöntämisen edellytykset täyttyvät. Oikeusasiamies ei näe, että Kela olisi toiminut lainvastaisesti tai laiminlyönyt velvollisuuksiaan näitä etuuksia myöntäessään. Etuuksien hylkäysosuudet ovat kuitenkin nousseet selvästi kaikissa kolmessa etuustyypissä, ja kasvu on ollut viime vuosina jatkuvaa. Kela ei ole pystynyt antamaan oikeusasiamiehelle selitystä ilmiölle.

Oikeusasiamies korostaa, että yhdenvertainen kohtelu edellyttää, että Kelan tulee käsitellä ja ratkaista etuushakemukset johdonmukaisesti samanlaisten kriteerien perusteella ja riippumatta siitä, minä vuonna henkilö etuutta hakee. Toisaalta ei voida lähteä myöskään siitä, että tietty prosenttimäärä hakijoita on oikeutettu etuuteen määrättynä aikana. Hakijan täytyy kuitenkin voida luottaa Kelan päätösten pysyvyyteen ja toiminnan johdonmukaisuuteen, jos hakijan olosuhteet pysyvät samoina. Etuuksien hylkäysosuuksien jatkuva kasvu on omiaan synnyttämään hakijoissa epäluottamusta ratkaisukäytännön perusteita kohtaan. Jos etuuksien saamisen edellytyksiä halutaan muuttaa, asia tulee saattaa eduskunnan arvioitavaksi ja tarkistukset tulee tehdä muuttamalla lainsäädäntöä.

Jokaiselle etuuden hakijalle, jonka hakemus on hylätty, etuus lakkautettu tai tarkistettu alaspäin, tulee oikeusasiamiehen mukaan päätöksessä perustella, miksi näin on tapahtunut. Lisäksi etuuden hakijalle tulee jo hakemuksen tai tarkistuksen selvitysvaiheessa antaa riittävästi tietoa siitä, mitä selvityksiä hänen tulee liittää hakemuksensa tueksi ja mihin tarkistus voi johtaa.


Oikeusasiamiehen päätös dnro 2898/4/05 kokonaisuudessaan.

Lisätietoja asiasta antaa esittelijäneuvos Lea Haapkylä, puh. (09) 432 3378.