Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Vammaisen henkilön ihmisarvoa loukattiin sairaalan psykiatrisella osastolla

Apulaisoikeusasiamies (AOA) Maija Sakslin antoi huomautuksen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle lainvastaisista menettelyistä ja laiminlyönneistä CP-vammaisen henkilön hoidossa. Potilaan kohtelu huone-eristyksen aikana oli ollut ihmisarvoa loukkaava.

Epäselvyyksiä sekä hoidossa että potilasasiamerkinnöissä

Kantelijan hoitoon ja potilasasiamerkintöihin liittyi paljon ongelmia ja epäselvyyksiä. 

AOA piti nöyryyttävänä ja halventavana kohteluna sitä, että CP-vammansa vuoksi liikuntarajoitteinen henkilö joutui psykiatrian osaston eristyshuoneessa ruokailemaan ohuella patjalla istuen lattialla hänelle sopimattomin ruokailuastioin ja -välinein. Tämä ei ollut ihmisarvon mukaista kohtelua eikä laadultaan hyvää terveyden- ja sairaanhoitoa.

Kantelijalla oli käytössä vaipat yli vuorokauden kestäneen eristyksen aikana. 

Puutteellisten potilasasiakirjamerkintöjen vuoksi AOA ei ole voinut vakuuttua siitä, toteutuiko kantelijan oikeus ihmisarvoiseen kohteluun ja laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon näiltä osin.  

AOA korosti eristetyn potilaan ihmisarvoiseen kohteluun ja laadultaan hyvään hoitoon kuuluvan, että potilaan perustarpeista huolehditaan aina. Potilaalle tulee myös aktiivisesti tarjota mahdollisuutta päästä WC:hen ilman, että hänen tarvitsee sitä aina itse erikseen pyytää; AOA ei tullut vakuuttuneeksi siitä, että kantelijan kohdalla meneteltiin näin.

AOA katsoi, että hyvinvointikuntayhtymässä laiminlyötiin tarpeellisten ja laajuudeltaan riittävien potilasasiakirjamerkintöjen tekeminen kantelijan psykiatrisesta sairaalahoidosta. Puuttuvat merkinnät ja niiden niukkuus ovat vaikeuttaneet asian arviointia. AOA piti tätä vakavana puutteena.

Toimenpiteinä hyvitys ja huomautus

AOA katsoi, että kantelijan kohtelussa huone-eristyksen aikana oli kysymys ihmisarvon loukkaamisesta. AOA esitti sen vuoksi, että hyvinvointikuntayhtymä hyvittää kantelijalle häneen kohdistetut perus- ja ihmisoikeuksien loukkaukset. 

Hän pyysi hyvinvointikuntayhtymää olemaan sopivalla tavalla yhteydessä kantelijaan, ja ilmoittamaan hänelle toimenpiteistään 31.12.2018 mennessä.

AOA antoi myös hyvinvointikuntayhtymälle vastaisen varalle huomautuksen lainvastaisista menettelyistä ja laiminlyönneistä.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin päätös 3287/2017 on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla, www.oikeusasiamies.fi. 

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen, p. 09 432 3377.