Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Valtiovarainministeriölle moitteet toimittajan kohtelusta

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen moittii valtiovarainministeriötä ja sen viestintäjohtajaa toimittajan kanteluun antamassaan päätöksessä.

Toimittaja oli pyytänyt oikeusasiamiestä tutkimaan, oliko valtiovarainministeriö toiminut oikein kieltäytyessään antamasta hänelle haastatteluja, evätessään häneltä pääsyn ministeriön järjestämään toimittajien taustatilaisuuteen ja katsoessaan hänen rikkoneen hyvää journalistista tapaa. Toimittaja arvosteli myös sitä, että taustatilaisuudessa oli kielletty kuvaaminen ja virkamiesten siteeraaminen.

Pääsy toimittajien taustatilaisuuteen

Toimittajan pääsy taustatilaisuuteen oli aluksi evätty sen vuoksi, että ministeriö oli kokenut toimittajan menettelyn epäasialliseksi eräissä aiemmissa haastattelutilanteissa.

Oikeusasiamies katsoo, että kantelijan pääsyn epääminen tilaisuuteen oli hyvään hallintoon kuuluvien tasapuolisuuden periaatteen ja suhteellisuusperiaatteen vastaista. Epäämisen perusteena oli käytetty pääosin vuosien takaisia ja luonteeltaan toisenlaisia tapahtumia.

Kuvaamisen ja siteeraamisen rajoitukset

Oikeusasiamies toteaa, että sananvapauden ja hyvään hallintoon kuuluvan suhteellisuusperiaatteen näkökulmasta taustatilaisuuksissa asetettavien kuvauksen ja siteeraamisen rajoitusten tulisi olla mahdollisimman suppeita. Ministeriön tulisi harkita erikseen kunkin tilaisuuden osalta, minkälaiset rajoitukset ovat välttämättömiä.

Hyvä journalistinen tapa

Valtiovarainministeriön johto oli kieltäytynyt toimittajan haastattelusta. Ministeriö oli kertonut kieltäytymisestään ja toimittajan aiemmasta menettelystä ministeriön sisäisessä tiedonannossa.

Oikeusasiamies pitää epäasianmukaisena sitä, että ministeriön johto totesi tiedonannossaan kantelijan toimineen vastoin hyvää journalistista tapaa. Lisäksi oikeusasiamies pitää virkamiehelle sopimattomana sitä, että viestintäjohtaja oli oman arvionsa perusteella julkisesti leimannut yksilöidyn toimittajan menettelyn Journalistin ohjeiden tietyn kohdan vastaiseksi.

Oikeusasiamies Petri Jääskeläisen päätös dnro 4663/4/15 on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla, www.oikeusasiamies.fi/.

Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Mikko Sarja,
p. 09 432 3364.