Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Valtioneuvoston hankkeiden nimissä tulee käyttää kansalliskieliä

Oikeusasiamies arvostelee kansalliskielten syrjäyttämistä.

Eduskunnan oikeusasiamies (OA) Petri Jääskeläinen arvostelee sitä, että kaksi valtioneuvoston hankerekisterissä julkaistua oikeusministeriön hanketta oli nimetty vain englannin kielellä (Rainbow Rights – Promoting LGBTI Equality in Europe, ja Against hate -projekti). 

Molemmat hankkeet oli asettanut ministeriön silloinen Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö. Ministeriö piti hankkeen nimeä lähinnä hankekumppaneiden ja muiden yhteistyötahojen sekä hankkeen rahoittajan käyttöön tarkoitettuna teknisenä työnimenä, joka ei ole kielilaissa tarkoitettua yleisölle olennaista tietoa.

OA näki asian toisin. Hankkeiden julkaisemisella hankerekisterissä edistetään viranomaistoiminnan avoimuutta ja yleisön tietoisuutta vireillä olevista hankkeista. Osuva hankkeen nimi voi jo itsessään olla hanketta valaiseva tieto, joka ohjaa perehtymään lähemmin hankkeeseen. Tämä korostaa hankkeiden nimeämisen ymmärrettävyyden merkitystä niin asiasisällön puolesta kuin kielellisestikin. Siksi ei ole vailla merkitystä se, miten viranomaisten hankkeet kulloinkin tapauskohtaisesti nimetään.

Asiassa ei tullut ilmi selkeää oikeudellisesti sitovaa perustetta, joka edellyttäisi hankkeiden nimeämistä vain vieraalla kielellä.

Oikeusasiamies muistuttaa, että perustuslain mukaan Suomen kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi. Yksinomaan englanninkieliset hankenimet eivät näin ole sopusoinnussa perustuslain kanssa. Ne eivät myöskään edistä kielellisten perusoikeuksien ja hyvän hallinnon toteumista niin kuin perustuslaki edellyttää. 

Pelkän englanninkielisen hankenimen käyttö ei ole liioin kielilain mukaista. Ministeriön tapaisen kaksikielisen viranomaisen tulee oma-aloitteisesti osoittaa toiminnassaan käyttävänsä kumpaakin kansalliskieltä. Lisäksi kielilaki edellyttää maan kielellisen kulttuuriperinnön vaalimista ja molempien kansalliskielten käytön edistämistä. Vieraita kieliä on mahdollista käyttää kansalliskielten lisäksi muttei niitä syrjäyttäen. 

Hallintolain näkökulmasta puolestaan viranomaisten kielen tulee olla selkeää ja ymmärrettävää. Pelkän englannin kielen käyttö julkisten hankkeiden nimissä ei täytä näitä vaatimuksia.

OA saattoi käsityksensä oikeusministeriön tietoon.

Oikeusasiamies Petri Jääskeläisen 1167/2019 on julkaistu kokonaisuudessaan osoitteessa www.oikeusasiamies.fi.

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Mikko Sarja, p. 09 432 3364.