Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Vainajien säilytyksessä ja käsittelyssä puutteita

Oikeusasiamies esittää säännösten ja ohjeiden tarkistamista

3.9.2010

Vainaja unohtui yli neljäksi kuukaudeksi kylmäsäilytystilaan

Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen laitoksen on seurattava kylmätiloissaan olevien vainajien säilytysaikoja ja perusteita, jotta vainajia ei pääse unohtumaan niihin, toteaa eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen. Oikeusasiamies ei pidä riittävänä eikä asianmukaisena sitä, että kylmäsäilytystilat tarkastetaan esimerkiksi vain siivousten yhteydessä, vaan seurannan tulee olla säännöllistä ja suunnitelmallista.

Oikeuslääketieteen laitoksen kylmäsäilytystiloista löytyi kesällä 2008 tarkastuksen yhteydessä vainaja, joka oli tuotu laitokselle yli neljä kuukautta aikaisemmin. Vainajan unohtumisen säilytykseen teki mahdolliseksi se, että häntä ei ollut kirjattu oikeuslääketieteelliseen ruumiinavaukseen määrättyjen vainajien tietojärjestelmään. Poliisi ei ollut katsonut ruumiinavausta tarpeelliseksi, kun se oli selvittänyt kuolinolosuhteet vainajan kotona.

Oikeusasiamies pitää välttämättömänä, että oikeuslääketieteen laitoksella on selkeät menettelyohjeet myös sellaisten vainajien säilyttämisestä, joita ei kirjata ruumiinavaukseen määrättyjen vainajien tietojärjestelmään. Laitos on vastuussa vainajista, joita sen tiloissa säilytetään riippumatta siitä, onko vainajat määrätty ruumiinavaukseen vai ei.
 
Oikeusasiamies pyytää Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen laitosta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta ilmoittamaan marraskuun loppuun 2010 mennessä, mihin toimenpiteisiin ne ovat ryhtyneet tilanteen korjaamiseksi.

Omaisille selkeät ohjeet, miten toimia, jotta vainajan ruumiinluovutustestamentti voi toteutua

Vainajan leski oli siinä käsityksessä, että hänen puolisonsa ruumis oli luovutettu Helsingin yliopiston biolääketieteen laitokselle, sillä vainaja oli testamentannut ruumiinsa lääketieteellisiin opetus- ja tutkimustarkoituksiin, ja ruumiinluovutustestamentti oli toimitettu vainajan mukana oikeuslääketieteen laitokselle. 

Jotta vainajan ruumiinluovutustestamentti voi toteutua, omaisille täytyy antaa nykyistä tarkemmat ohjeet siitä, miten heidän tulee toimia läheisensä kuoleman jälkeen, painottaa oikeusasiamies.

Täsmälliset ohjeet ovat tarpeen erityisesti sellaisissa tapauksissa, kun kuolema on tapahtunut kotona. Omaisten on silloin oltava aktiivisia ja pidettävä itse huolta siitä, että he saavat lääkäriltä kuolintodistuksen ja hautausluvan riittävän nopeasti. Yliopiston biolääketieteen laitos voi käyttää ruumista opetuksessa ja tutkimuksessa vain, jos se pääsee balsamoimaan ruumiin viimeistään kolmen päivän kuluessa kuolemasta. Myöhemmin balsamointi ei enää onnistu. Vainajan ruumista ei kuitenkaan voida luovuttaa laitokselle, ennen kuin lääkäri on kirjoittanut kuolintodistuksen ja antanut hautausluvan.

Tässä tapauksessa potilasta sairaalassa hoitanut lääkäri oli kirjoittanut kuolintodistuksen ja antanut hautausluvan neljäntenä päivänä kuolemasta. Vainaja ei tästä syystä kelvannut enää opetus- ja tutkimustarkoituksiin.

Ohjeet voidaan Helsingin yliopiston biolääketieteen laitoksen mukaan lisätä kaavakkeeseen, jolla luovutustestamentti tehdään.

Asetus kuolemansyyn selvittämisestä ja STM:n ohjeet kuoleman toteamisesta ovat ristiriidassa keskenään

Oikeusasiamies puuttuu toisessa ratkaisussaan siihen, että asetus kuolemansyyn selvittämisestä ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ohje kuoleman toteamisesta ovat ristiriidassa keskenään. Hän pitää välttämättömänä, että ministeriö ryhtyy toimenpiteisiin poistaakseen tämän ristiriidan.

Asetuksen mukaan lääkärin on saatuaan ilmoituksen kuolemasta suoritettava viivytyksettä ulkonainen ruumiintarkastus kuoleman toteamiseksi.

STM:n ohjeissa taas todetaan, että lääkärin tulee todeta sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksessa menehtyneen kuolema mahdollisimman pian, viimeistään seuraavana arkipäivänä. Silloin kun kuolema on tapahtunut viikonlopun aikana, seuraavana arkipäivänä on yleisesti pidetty maanantaita.

Kuoleman toteamisesta annetun asetuksen mukaan kuoleman voi todeta vain laillistettu tai luvan saanut lääkäri tai lääkärin tehtäviä valtiolla, kunnassa tai kuntayhtymässä hoitava lääketieteen opiskelija. Käytännössä sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksissa saatetaan kuitenkin siirtää päivystysaikana kuollut kylmiöön odottamaan virallista, lääkärin suorittamaa kuoleman toteamista, kun hoitaja on "alustavasti" todennut henkilön elottomuuden. Ministeriö ei ole antanut ohjetta tällaisesta menettelystä.

Ohjetta ei ole myöskään vainajan säilyttämisestä hoitajan toteaman elottomuuden ja kuoleman virallisen toteamisen välisenä aikana.

Oikeusasiamies pitää puutteena sitä, että laissa tai asetuksessa ei ole säännöstä ruumiin käsittelystä ennen lääkärin suorittamaa kuoleman toteamista.

Hän pyytää ministeriötä ilmoittamaan myös tästä asiasta marraskuun loppuun mennessä 2010, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt.

Oikeusasiamies Petri Jääskeläisen päätökset dnrot 1598/4/09 ja 1478/4/10 kokonaisuudessaan

Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen, puh. (09) 4321.