Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Vaarallisen eläimen lopettamistuomiolle ei löydy täytäntöönpanijaa

Säännökset puutteellisia
 
Vaarallisen eläimen lopettamistuomion täytäntöönpanoa koskevat säännökset ovat puutteellisia ja epäselviä, toteaa apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja. Hän esittää valtioneuvostolle ryhtymistä kiireellisiin toimenpiteisiin, jotta lainsäädännön puutteet korjattaisiin.

Oikeusasiamiehelle tulleessa kantelussa oli pyydetty tutkimaan viranomaisten menettelyä, kun Joensuun käräjäoikeuden antamalle kahden vaarallisen koiran lopettamistuomiolle ei löytynyt  täytäntöönpanijaa. Kantelijoita oli ohjattu viranomaiselta toiselle ja asian käsittely oli kestänyt kohtuuttoman pitkään.

Pohjois-Karjalan ulosottovirasto oli todennut, että asiassa on toimivalta vain valtiolla, koska kyseessä oli rikosoikeudellinen seuraamus.  Asianomistajat eivät siis voineet hakea toimeenpanoa.
Oikeusrekisterikeskus puolestaan kehotti kantelijoita kääntymään poliisin puoleen. Poliisi oli käynytkin eläinlääkärin kanssa koirien oletetussa olinpaikassa, mutta koirat oli viety muualle.

Aikaisemmin oikeusministeriö ohjeisti käräjä¬oikeudet ilmoittamaan eläimen tappamismääräyksistä suoraan poliisille, jolla katsottiin olevan toimivalta panna määräys täytäntöön poliisilain perusteella.

Ohjeiden antaminen siirtyi Oikeusrekisterikeskukselle vuonna 2010. Kun eläimen tappamismääräykseen liittyvät toimivaltasuhteet tulivat epäselviksi, Oikeusrekisterikeskus poisti ohjeista maininnan ilmoitusvelvollisuudesta.

Oikeusasiamiehelle on tullut myös muualta tietoa samankaltaisista tapauksista. AOA Pajuoja pitää valitettavana, että selkeiden säännösten puuttuessa viranomaiset jättävät täytäntöönpanotoimet suorittamatta.

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Eero Kallio, puhelin (09) 432 3342.