Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Ulkomaalaisvirasto päätti käännyttää lapsen, jolla oli oikeus Suomen kansalaisuuteen

Apulaisoikeusasiamies Lindstedtiltä huomautus lainvastaisesta menettelystä

9.2.2006

Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt moittii Ulkomaalaisvirastoa lainvastaisesta menettelystä, kun se päätti käännyttää maasta Suomessa syntyneen lapsen, vaikka tällä oli oikeus Suomen kansalaisuuteen. Tapahtuman aikaan voimassa olleen kansalaisuuslain mukaan Suomessa syntynyt lapsi saa Suomen kansalaisuuden, jos hän ei syntyessään saa minkään muun valtion kansalaisuutta. Lapsen vanhemmat olivat kansalaisuudettomia.

Apulaisoikeusasiamies Lindstedt pitää Ulkomaalaisviraston virhettä vakavana. Tapahtuma on omiaan heikentämään luottamusta Ulkomaalaisviraston toimintaa kohtaan aivan sen keskeisillä tehtäväalueilla. Apulaisoikeusasiamies ei kuitenkaan katsonut tarpeelliseksi nostaa virkasyytettä yksittäistä virkamiestä vastaan, vaan hän antoi virastolle huomautuksen lainvastaisesta menettelystä.

Ulkomaalaisviraston päätöksestä käännyttää lapsi valitettiin myös Helsingin hallinto-oikeuteen. Se hylkäsi valituksen.

Lopulta pientä lasta ja hänen äitiään ei käännytetty maasta, mutta hänen isänsä ja sisarensa käännytyspäätös pantiin täytäntöön. Perheen isä kanteli oikeusasiamiehelle.

Ratkaisussaan apulaisoikeusasiamies Lindstedt huomauttaa, että Ulkomaalaisviraston tiedossa oli päätöksentekohetkellä, että lapsi oli syntynyt kansalaisuudettomana. Hän arvostelee sitä, että tämä tieto ei antanut Ulkomaalaisvirastolle aihetta selvitellä tarkemmin asiaa ja että se ei vaikuttanut käännyttämispäätökseen. Lisäksi apulaisoikeusasiamies moittii Ulkomaalaisvirastoa siitä, että kun se myöhemmin havaitsi virheensä, lapsen kansalaisuuden selvittäminen kesti kohtuuttoman kauan – vuoden ja kahdeksan kuukautta.

Apulaisoikeusasiamies Lindstedt näkee Ulkomaalaisviraston virheellisen menettelyn syyksi mahdollisesti sen, että Ulkomaalaisviraston virkamiehet eivät tunteneet kansalaisuuslain sisältöä. Hän huomauttaa, että Ulkomaalaisviraston virkamiesten on tunnettava ja tarvittaessa selvitettävä viraston toimialaan kuuluvan keskeisen lainsäädännön sisältö.

Ulkomaalaisviraston menettelyn moitittavuutta arvioidessaan apulaisoikeusasiamies otti huomioon lisäksi sen, että menettelyn virheellisyys vaikutti myös kantelijan perheenjäsenten oikeuteen oleskella Suomessa. Lapsen isä ja sisar käännytettiin maasta. Heille on myöhemmin myönnetty jatkuva oleskelulupa Suomeen.

Apulaisoikeusasiamies Lindstedtin päätös dnro 1977/4/04 kokonaisuudessaan.