Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Tutkintavangin vapauttamista koskeva lainsäädäntö puutteellinen

Apulaisoikeusasiamies Jääskeläinen esittää vapauttamiseen liittyvän sääntelyn täsmentämistä

13.7.2007
 

Kun tuomioistuin määrää tutkintavangin vapautettavaksi, vallitsevan käytännön mukaan vangittu voidaan laskea vapaaksi suoraan oikeuspaikkakunnalta tai passittaa vankilaan vapaaksi päästämistä varten.

Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen pitää molemmissa tapauksissa tutkintavangin vapauttamista koskevaa sääntelyä henkilökohtaista vapautta koskevan perustuslain 7 §:n kannalta puutteellisena. Apulaisoikeusasiamies esittää oikeusministeriölle, että tutkintavangin vapauttamiseen liittyvä sääntely saatettaisiin viipymättä sisällöltään, täsmällisyydeltään ja normihierarkialtaan perustuslain vaatimusten mukaiseksi.

 

Vapauttaminen vankilan kautta

 

Perustuslaki edellyttää, että vapaudenriiston perusteesta on säädettävä lailla. Kuitenkaan vapaudenriiston jatkamiselle tuomioistuimen vapautuspäätöksestä siihen, kun vankilassa vapautettavaksi määrätty tosiasiallisesti kirjataan vankilassa vapautetuksi ja päästetään vapaaksi, ei ole suoranaista perustetta laissa. Menettely perustuu vakiintuneeseen käytäntöön ja sitä täsmentävään Rikosseuraamusviraston määräykseen.

 

Vankilan kautta vapauttaminen ei apulaisoikeusasiamiehen näkemyksen mukaan täytä perustuslain vaatimusta siitä, että vapautta ei saa riistää ilman laissa säädettyä perustetta. Vapaudenriistoa koskevan lainsäädännön tulee olla täsmällistä ja kattavaa. Apulaisoikeusasiamies ei pidä poissuljettuna, etteikö vallitsevan lainsäädännön tilan aikana voisi syntyä myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen 5 artiklassa turvattujen oikeuksien vastaisia tilanteita.

 

Vapauttaminen oikeuspaikalta

 

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan perustuslain vaatimusta siitä, että vapautensa menettäneen oikeudet turvataan lailla, on sovellettava myös oikeuspaikalta vapautettavan oikeuksien turvaamiseen. Vaikka vapaudenmenetys onkin tuolloin päättynyt, on vapautetun asema vielä turvaton juuri vapaudenmenetykseen liittyvistä syistä. Tämä johtuu esimerkiksi siitä, että tutkintavangilla ei ole oikeutta pitää hallussaan rahaa tai muita maksuvälineitä ja hänen muukin henkilökohtainen omaisuutensa on vielä vankilassa.

 

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan tarve vapautettavan oikeuksien turvaamiseen lailla korostuu erityisesti tilanteissa, joissa vapauttaminen tapahtuu muulla kuin henkilön kotipaikkakunnalla tai tilanteessa, jossa henkilö on vapautensa menettäneenä kuljetettu varattomana paikkaan, josta esimerkiksi omatoiminen matkustaminen kotiin, majoittuminen tai ateriointi ei onnistu ilman rahavaroja.

 

Menettelyvelvollisuudet

 

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan olisi tarvetta pohtia myös tuomioistuimen menettelyvelvollisuuksista säätämistä. Apulaisoikeusasiamiehen aluevankiloista saama selvitys toi ilmi ongelmia tuomioistuimen ja vankilan välisessä tiedonkulussa. Esimerkiksi tieto oikeuspaikalta vapautetun tutkintavangin vapauttamisesta saattaa tulla tuomioistuimesta vankilaan vasta parin päivän tai jopa useamman päivän kuluttua.

 

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Pasi Pölönen,
puh. (09) 432 3345.

 

Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläisen esitys dnro 1987/2/06  kokonaisuudessaan.