Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Turvallisuusviranomaisten uudet virkamerkit loukkaavat kansalliskielten yhdenvertaisuutta

Eduskunnan oikeusasiamies (OA) Petri Jääskeläisen mukaan poliisin, tullin, rajavartiolaitoksen ja pelastusviranomaisten 5.12.2018 käyttöön ottamat henkilökunnan virkamerkit ja henkilökortit eivät ole viranomaisten kielellisten velvoitteiden mukaisia. Korteissa viranomaisen ja kortin nimi ovat ruotsiksi huomattavasti pienemmällä kirjasinkoolla kuin suomeksi. Kirjasinkoon puolesta toinen kansalliskielistä on OA:n mukaan käytännössä rinnastettu vieraaseen kieleen eli englantiin. Aiemmissa korteissa kansalliskieliä kohdeltiin yhdenvertaisesti
(kts. https://www.poliisi.fi/tietoa_poliisista/poliisin_virkamerkki). 

OA painottaa, että kansalliskielten yhdenvertainen kohtelu on turvattu perustuslaissa ja kielilaissa. Perustuslain kansalliskieliä koskeva säännös edellyttää perusteluidensa mukaan kansalliskielten muodollisesti yhdenvertaista kohtelua. Kielilain perusteluissa puolestaan korostetaan sitä, että vähemmistökieltä ei saa syrjiä esimerkiksi siten, että sillä laadittu teksti on selvästi pienempää kuin enemmistökielinen teksti.

OA on pyytänyt sisäministeriötä ja valtiovarainministeriötä sekä Väestörekisterikeskusta ilmoittamaan vuoden loppuun mennessä toimenpiteistään OA:n päätöksen johdosta.

Oikeusasiamies Petri Jääskeläisen ratkaisu 6446/2018 on julkaistu (ruotsiksi) verkkosivulla www.oikeusasiamies.fi.

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Mikko Sarja, p. 09 432 3364.