Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Turun ammatti-instituutti kieltää lävistyskorujen käytön

Kielto on liian yleisluontoinen ja se polkee opiskelijoiden perusoikeuksia

1.9.2010

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja arvostelee Turun ammatti-instituutin järjestyssääntöä siitä, että se kieltää lävistyskorujen käytön työtuntien aikana. Kielto on hänen mukaansa liian yleisluontoinen ja polkee siksi opiskelijoiden perusoikeuksia.

Turun ammatti-instituutin tekniikan tulosalueella opiskelijoita on kielletty käyttämästä kasvoissa huuli-, silmäkulma- ja muita lävistyksiä sekä korvarenkaita. Kielto on voimassa oppilaitoksen työsaleissa, työympäristössä ja työssäoppimispaikoissa. Lävistyskorut on poistettava työtuntien ajaksi, muuten ei saa osallistua opetukseen. Vaatteiden alla olevia ja kielilävistyksiä ei kuitenkaan tarvitse poistaa. Luokkaopetuksessa, yleisaineiden tunneilla ja ammatin opetukseen liittyvillä teoriatunneilla lävistysten käyttö on sallittua. Kieltoa on perusteltu työturvallisuudella.

Apulaisoikeusasiamies toteaa, että lävistyskieltoa voidaan perustella työturvallisuudella ja turvallisen oppimisympäristön vaatimuksella. Hän kuitenkin kyseenalaistaa, onko samansisältöinen kielto välttämätön koko tekniikan alalla, johon kuuluu erilaisia koulutuksia. Vaarantuuko esimerkiksi autonkuljettajan, muurarin tai prosessinhoitajan työturvallisuus, jos hänellä on lävistyskoru kasvoissaan?

Kiellon tarpeellisuus ja laajuus on apulaisoikeusasiamiehen mukaan arvioitava kunkin koulutuksen erityispiirteiden pohjalta. Arvioitava on ainakin, miksi kielto on tarpeen missäkin tilanteessa ja olisiko opiskelijoiden turvallisuus taattavissa muulla tavoin. Tällaista riittävän täsmällistä arviota ei apulaisoikeusasiamiehen tietojen mukaan ole tehty ainakaan tekniikan tulosalueella.

Mahdollisimman vähän rajoituksia lävistyskoruja käyttävien perusoikeuksiin

Pajuoja korostaa, että oppilaitoksen tulee turvallisuuden ohella ottaa huomioon myös opiskelijoiden muut perusoikeudet. Kiellolla puututaan lävistyskoruja käyttävien oppilaiden ulkonäköön ja siten rajoitetaan heidän yhdenvertaisuuttaan suhteessa niihin oppilaisiin, jotka eivät käytä tällaisia koruja. Lisäksi kielto rajoittaa heidän itsemääräämisoikeuttaan ja yksityisyyttään.

Opiskelijoiden oikeusturvan kannalta on myös tärkeää, että lävistyskorujen käyttämistä ja käytön rajoittamista perustellaan selkeästi ja asiasta tiedotetaan hyvin. Näin vältytään turhilta rajoituksilta ja varmistetaan, että opiskelijat ymmärtävät rajoitusten perusteet.

Apulaisoikeusasiamies pyytää opetus- ja kulttuuriministeriöltä ilmoittamaan, mihin hänen päätöksensä johtaa

Tutkiessaan Turun ammatti-instituutin käytäntöä Pajuoja pyysi opetus- ja kulttuuriministeriötä ja Opetushallitusta selvittämään lävistyskieltojen käyttöä myös Jyväskylän, Kouvolan, Oulun ja Omnian ammattiopistoissa ja Vammalan ammattikoulussa. Hän pyytää ministeriötä ilmoittamaan vuoden loppuun mennessä, mihin hänen päätöksensä on johtanut ministeriössä, Opetushallituksessa ja eri oppilaitoksissa.

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan päätös dnro 2948/2/08 kokonaisuudessaan

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Mikko Sarja,
puh. (09) 432 3364