Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Tuotevalvontakeskus toimi vastoin julkisuuslainsäädäntöä

Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio on antanut huomautuksen sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukselle julkisuuslainsäädännön vastaisesta menettelystä.

 

Tuotevalvontakeskuksen päätösten julkisuus

Oikeusasiamiehelle kanteli yhtiö, jolta tuotevalvontakeskus oli peruuttanut anniskeluluvan.

Tuotevalvontakeskuksen käsityksen mukaan sen päätökset anniskelulupa-asioissa ovat julkisia ja luovutettavissa kaikille halukkaille. Luvan peruuttamista koskeva päätös sisälsi kuitenkin veroviraston selvitykseen perustuvia tietoja yhtiön veronmaksujen laiminlyönneistä ja veroveloista sekä yhtiön tilinpäätöstietoja. Näiden tietojen pohjalta tuotevalvontakeskus päätyi näkemykseen, että yhtiön ei voinut katsoa selviävän juoksevista menoistaan vaan se velkaantui hallitsemattomasti. Yhtiö ja sen toimitusjohtaja olivat tuotevalvontakeskuksen mielestä menettäneet anniskeluluvan edellytyksenä olevan luotettavuuden, ja siltä peruutettiin pysyvästi anniskelulupa.

Oikeusasiamies Paunio toteaa, että tuotevalvontakeskuksen päätöksessä oli selostettu tunnistettavissa olevaa verovelvollista koskevia tietoja ja tietoja yksityisen elinkeinotoimintaa koskevista seikoista. Näistä edelliset ovat salassa pidettäviä verotietolain nojalla, jälkimmäiset julkisuuslain nojalla.

Oikeusasiamies muistuttaa, että salassa pidettävästä viranomaisen asiakirjasta saa antaa tiedon vain, jos laissa erikseen niin säädetään. Tuotevalvontakeskuksella ei ollut laissa säädettyä perustetta salassa pidettävien tietojen antamiseen. Jos asiakirjasta osa on pidettävä salassa, voidaan tieto antaa sen julkisesta osasta.

Oikeusasiamiehen mukaan hyvään hallintoon ja asianmukaiseen viranomaistoimintaan kuuluu, että viranomainen selvittää toiminnassaan sovellettavien keskeisten oikeusohjeiden oikean tulkinnan. Julkisuuslakiin otettujen hyvää tiedonhallintatapaa koskevien säännösten tarkoituksena on varmistaa, että viranomaiset ottavat suunnittelutoiminnassaan huomioon tietoaineistoihin liittyvät erilaiset tiedontarpeet ja velvoitteet. Viranomaisen tulee huolehtia asiakirjoihin ja tietojärjestelmiin sisältyvien tietojen saatavuudesta, eheydestä ja suojaamisesta. Keskeinen osa hyvää tiedonhallintatapaa on huolehtia tietosuojasta.

Oikeusasiamies korostaa lisäksi sitä, että kun yksilö tai yhteisö luovuttaa viranomaisen haltuun arkaluonteisia tai muita salassa pidettäviä tietoja, niiden tulee voida luottaa siihen, että tiedot eivät joudu sivullisten käyttöön.

Tuotevalvontakeskuksen yhteydenotto ulkopuoliseen yritykseen

Oikeusasiamies pitää ongelmallisena myös sitä, että tuotevalvontakeskuksen ylitarkastaja oli yhtiön anniskeluluvan käsittelyn yhteydessä ottanut puhelimitse yhteyttä yhtiön sopimuskumppaniin. Ylitarkastaja oli selostanut sopimuskumppanille myös yhtiön anniskeluluvan peruuttamiseen johtaneita salassa pidettäviä verovelkatietoja. Yhteydenottoa perusteltiin mm. sillä, että tarkoituksena oli varmistua yhtiön ilmoittaman rahoitusjärjestelyn todenperäisyydestä.

Oikeusasiamies huomauttaa, että tuotevalvontakeskuksen menettely ei ollut perusteltu hallinnon tarkoituksenmukaisuus- eikä suhteellisuusperiaatteen kannalta. Kun tuotevalvontakeskus suorittaa sille kuuluvaa valvontaa, sen toimien tulee kohdistua ensi sijassa valvonnan kohteena olevaan yhtiöön. Yhteydenotto ulkopuoliseen yritykseen voi olla perusteltu vain erityisestä syystä. Tällöin on varmistuttava, ettei valvottavasta anneta salassa pidettävää tietoa. Lisäksi oikeusasiamies muistuttaa, että tuotevalvontakeskuksella ei ole lakiin perustuvaa oikeutta valvoa yksityisten yritysten välisiä liiketoimia tai puuttua niiden sopimiin maksujärjestelyihin.

Oikeusasiamies toteaa, että alkoholilakia ja erityisesti anniskelulupaa koskevien säännösten soveltamisessa ja viranomaistoiminnassa tulee noudattaa perusoikeusmyönteistä tulkintaperiaatetta, jonka mukaan elinkeinon ja yrittämisen vapautta rajoitetaan mahdollisimman vähän ja vain alkoholilaissa säädetyssä tarkoituksessa.

Yksityisellä elinkeinonharjoittajalla on oikeus luottaa siihen, että elinkeinotoimintaa valvova, julkista valtaa käyttävä viranomainen toimii oikein ja virheettömästi, oikeusasiamies korostaa. Perustuslaki velvoittaa, että julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin ja kaikessa julkisessa toiminnassa on tarkoin noudatettava lakia.

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Ulla-Maija Lindström, puh. (09) 432 3355.

Oikeusasiamiehen päätös dnro 507/4/02 on kokonaisuudessaan ratkaisutietokannassa.