Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Tuomioistuimen turvatarkastus ei saa vaarantaa yksityisyydensuojaa

Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen katsoo, että tuomioistuimeen tulevalta henkilöltä voidaan turvatarkastuksessa ottaa pois lääkkeet, joiden hallussapito on kielletty.
Tällöin on kuitenkin varmistettava, että yksityisyyden suojan piiriin kuuluvia tietoja ei joudu ulkopuolisten tietoon.

Oikeusasiamiehelle tulleessa kantelussa arvosteltiin Helsingin käräjäoikeuden turvatarkastajan menettelyä. Tarkastaja oli havainnut kantelijan laukussa lääkepakkauksen ja esitti siitä kysymyksiä, jotka kantelijan mielestä loukkasivat hänen yksityisyyttään. Kantelijan mukaan toinen turvatarkastukseen saapunut henkilö kuuli lääkkeeseen liittyneen keskustelun.

Oikeusasiamies ei pidä asianmukaisena käräjäoikeuden omaksumaa yleistävää tulkintaa siitä, minkä lääkkeiden hallussapito on kiellettyä.

Asiassa tuli esille muitakin turvatarkastuksen sääntelyä ja toimittamistapaa koskevia kysymyksiä.

Lääkeaine vaarallisena tai kiellettynä aineena

Lain mukaan tuomioistuinten turvatarkastajalla on oikeus tarkastaa tuomioistuimeen saapuva tai siellä oleva henkilö ja hänen tavaransa. Tällä pyritään selvittämään, ettei henkilöllä ole mukanaan vaarallista esinettä tai ainetta. Turvatarkastajalla on oikeus ottaa pois paitsi vaarallinen esine tai aine, myös sellainen esine tai aine, jonka hallussapito on kielletty.

Jääskeläinen toteaa, että laki ei anna yksityiskohtaista vastausta siihen, mitkä aineet ovat vaarallisia tai kiellettyjä, vaan näiden käsitteiden sisältö on tulkinnanvarainen. Lääkevalmisteita ei mainita vaarallisina tai kiellettyinä aineina turvatarkastuslaissa.

Useat lääkeaineet voivat olla liikaa nautittuina vaarallisia. Siitä ei kuitenkaan välttämättä seuraa, että aineella voidaan ”aiheuttaa vaaraa turvallisuudelle ja järjestykselle”, katsoo oikeusasiamies.

Turvatarkastuslaki viittaa kuitenkin hyvin laajasti kaikkiin kiellettyihin aineisiin. Lain sanamuodon perusteella oikeusasiamies ei pitänyt lainvastaisena lääkeaineiden ottamista pois turvatarkastuksessa, jos kyse on todella aineesta, jonka hallussapito on kielletty.

Käräjäoikeuden ohjeissa virheitä

Käräjäoikeuden linjaus pitää kaikkia pääasiallisesti keskushermostoon vaikuttavia, nk. pkv-lääkkeitä kiellettynä tai vaarallisena aineena on Jääskeläisen mielestä liian ehdoton ja yleistävä.

Pkv-lääke ei välttämättä ole huumelääke eikä sen hallussapito ole kiellettyä, vaikka se olisi hankittu ilman reseptiä.

Oikeusasiamies katsoo, että käräjäoikeuden verkkosivuilla julkaistu ohje viittaa vanhentuneeseen lääkeluetteloon. Lisäksi vain osa luettelosta koskee huumausaineita sisältäviä lääkeaineita.

Käräjäoikeuden ohjeistus on myös epätäsmällinen ja siinä on asiavirheitä. Ohjeissa sanotaan esimerkiksi, että aineiden hallussapito olisi lain mukaan kiellettyä ilman voimassaolevaa lääkemääräystä. Tämä ei pidä paikkaansa niiden pkv-lääkkeiden kohdalla, jotka eivät ole huumelääkkeitä.

Turvatarkastus ei saa vaarantaa oikeudenkäynnin
julkisuutta eikä yksityisyyden suojaa

Turvatarkastuslaki ei mahdollista henkilötietojen kysymistä. Henkilöllisyys voi kuitenkin paljastua lääkemääräystä koskevan tiedustelun kautta.

Julkista oikeudenkäyntiä on lähtökohtaisesti voitava seurata anonyyminä. Jääskeläinen pitää olennaisena, että jos henkilötieto tulee ilmi turvatarkastuksessa, tietoa ei anneta eikä se välity muille. Tällä edellytyksellä turvatarkastus voi saada henkilöllisyystiedon ilman, että se olisi oikeudenkäynnin julkisuusperiaatteen johdosta kiellettyä.

Turvatarkastuksissa on kiinnitettävä huomiota tilaan, jossa tarkastus tehdään, ja varmistettava, että yksityisyyden suojaan piiriin kuuluvia tietoja ei tule sivullisten tietoon.

Tuomioistuimen tilajärjestelyt tai niiden puutteet eivät riitä perusteeksi sille, että turvatarkastus tehdään tavalla, joka loukkaa perustuslaissa turvattua yksityiselämän suojaa.

Vartijan tulee kertoa koko nimensä

Lisäksi oikeusasiamies katsoo turvatarkastajan menetelleen virheellisesti, kun hän oli kieltäytynyt kertomasta koko nimeään kantelijalle, koska tämä ei ollut pyytänyt häntä esittämään vartijakorttia. Näin ei voida oikeusasiamiehen mukaan vaatia, vaan nimen tiedustelun tulee riittää.

Oikeusasiamies Jääskeläinen on saattanut käsityksensä Helsingin käräjäoikeuden ja turvatarkastajan tietoon. Lisäksi päätös on lähetetty tiedoksi myös oikeusministeriölle mahdollisten toimenpiteiden tarpeellisuuden arvioimiseksi. Oikeusministeriötä on pyydetty saattamaan päätös kaikkien tuomioistuinten tietoon.

Oikeusasiamies on pyytänyt käräjäoikeutta ja oikeusministeriötä ilmoittamaan vuoden loppuun mennessä, mihin toimenpiteisiin asia on mahdollisesti antanut aihetta.


Oikeusasiamies Petri Jääskeläisen päätös dnro 4250/4/09 kokonaisuudessaan Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Pasi Pölönen, puh. (09) 432 3345.