Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Tuomarinvastuun kehittäminen ja terävöittäminen

AOA Jääskeläisen lausunto työryhmän mietinnöstä

24.3.2006

AOA Jääskeläinen on antanut oikeusministeriölle lausunnon tuomarinvastuutyöryhmän mietinnöstä. Työryhmän mietinnössä pohditaan, miten tuomarinvastuun toteuttamismuotoja voitaisiin kehittää ja terävöittää.

AOA Jääskeläinen toteaa, että työryhmän kanta olla esittämättä erillisen tuomarinvalvontalautakunnan perustamista on sopusoinnussa hänen käsitystensä kanssa. Sen sijaan hän suhtautuu varauksellisesti työryhmän esille tuomiin tapoihin, joilla ylimpien laillisuusvalvojien kannanottoja saatettaisiin tuomarien nimitysasioita valmistelevan tuomarinvalintalautakunnan tietoon.

Mietinnössä ehdotettua tuomarin viraltapanomahdollisuuden laajentamista AOA Jääskeläinen pitää sinänsä kannatettavana. Hän kuitenkin katsoo, että ehdotus on epäjohdonmukainen siinä suhteessa, että mahdollisuus viraltapanon tuomitsemiseen muusta rikoksesta kuin virkarikoksesta tuomitun sakkorangaistuksen perusteella ei tuomareiden lisäksi koskisi muita virkamiehiä. Ehdotus sisältää myös ongelmallisena pidettävän kysymyksen tuomarien riippumattomuudesta yleisistä syyttäjistä.  

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Terhi Arjola,
puh. (09) 432 3358

Apulaisoikeusasiamiehen lausunto dnro 185/5/06