Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Tullin olisi tullut korjata virheelliset autoveroprosenttitaulukot ja verotuspäätökset

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin katsoo Tullihallituksen menetelleen virheellisesti, kun se ei enää vuodesta 2008 alkaen ollut korjannut julkaisemiensa autoveroprosenttitaulukoiden virheitä. Tulli ei myöskään ollut oikaissut niitä verotuspäätöksiä, joissa veroa oli peritty liikaa virheellisen veroprosentin vuoksi.

Virheellinen tieto koski Mercedes Benz 4d C 180 vuosien 1993 ja 1994 mallien veroprosenttia.

Apulaisoikeusasiamies toteaa tullin julkaiseman veroprosenttitaulukon olleen selvästi virheellinen. Yhden prosenttiyksikön virhe verovelvollisen vahingoksi ei ole epäolennainen. Se olisi ollut aiheellista korjata verotuspäätöksissä. Yksittäiset verotuspäätökset olivat hallintolaissa tarkoitettuja hallintopäätöksiä, joiden virheet johtuivat Tullihallituksen vahvistaman taulukon virheestä.

Tullihallituksen käsityksen mukaan verotaulukoita ei voitu enää muuttaa toimivaltasäännöksen kumoamisen jälkeen, eivätkä hallintolain virheen korjaamista koskevat säännökset soveltuneet asiaan. Tällöinkin verovelvollista olisi tullut ohjata havaitsemaan taulukon virhe ja ymmärtämään sen merkitys, korostaa Sakslin päätöksessään.

Sakslinin mielestä tullin menettely on ollut omiaan heikentämään luottamusta viranomaistoiminnan asianmukaisuuteen. Hän toteaa, että oikeusturvan kannalta on merkityksellistä, ettei viranomaisen tiedossa olevan virheen korjaaminen tapahdu ainoastaan muutoksenhaun kautta. Tavoitteena tulee olla turvata jokaiselle oikea päätös mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja yksinkertaisessa menettelyssä.

Apulaisoikeusasiamies katsoo, että mikäli autoverolain mukainen oikaisu ei enää yksittäisten päätösten osalta ole mahdollinen, tulisi ne päätökset, joita ei ole käsitelty hallinto-oikeudessa veroprosentin osalta ja joiden tekemisestä ei ole kulunut viittä vuotta, korjata asiavirheen korjaamista koskevien säännösten mukaisesti.

Apulaisoikeusasiamies pyytää Tullihallitusta antamaan 31.3.2012 mennessä selvityksen toimenpiteistä, joihin päätös on antanut aihetta.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin päätös dnro 1664/4/2009 kokonaisuudessaan.

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Riitta Länsisyrjä, puh. (09) 432 3362.