Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Tiedote: Puolustusvoimilta kului kohtuuttoman kauan palkanmaksujärjestelmän korjaamiseen

Puolustusvoimilta kului palkanmaksujärjestelmän virheiden korjaamiseen kohtuuttoman pitkä aika, katsoo apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja tuoreessa päätöksessään. Kysymys oli henkilökunnan perustoimeentulosta.

Puolustusvoimat otti huhtikuussa 2011 käyttöön uuden palkanmaksujärjestelmän, jossa ilmeni käyttöönoton edetessä koko ajan uusia yllättäviä ongelmia. Viime vuoden toukokuun alun palkankorotusten vaikutuksia korjattiin vielä tämän vuoden helmikuun palkanmaksun yhteydessä.

Virheitä syntyi pääasiassa lisäpalkkojen ja palkanlisien maksussa, ja tuhansia työntekijöitä jäi niitä ilman. Kun virheitä korjattiin maksamalla puuttuvia palkkoja suoraan palkansaajien tileille, aiheutui lisää epäselvyyksiä. Joillekin maksettiin liikaa palkkaa, jota piti periä takaisin.

Ongelmia aiheuttivat erityisesti aikatietoliittymän virheet, joiden takia suuri määrä tietoa oli siirtynyt väärin. Aikatietoliittymä saatiin korjattua vasta syksyllä.

Pääesikunnan selvitysten mukaan ongelmien taustalla oli lisäksi järjestelmän teknisiä virheitä, tallennusvirheitä ja osaamattomuutta.

Järjestelmä saatiin suurimmaksi osaksi korjattua tammikuun 2012 aikana. Yksittäisiä korjauksia tehtiin kuitenkin edelleen.

Palkka on keskeinen oikeus

- Oikeus palkkaan on keskeisin virkamiehelle lain mukaan kuuluva oikeus, toteaa apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja päätöksessään.

Viranomaisen on huolehdittava siitä, että virkamiehelle annetaan virkasuhteesta johtuvat edut ja oikeudet sellaisina kuin ne hänelle kuuluvat.

Testaus puutteellista

Pääesikunnan selvitysten mukaan järjestelmää testattiin ennen sen käyttöönottoa eikä tuolloin havaittu virheitä. Kun järjestelmässä ilmeni koko ajan uusia ongelmia, viittaisi se Pajuojan mukaan siihen, että testaus ei ollut riittävän perusteellista. Selvää ei myöskään ollut se, kenen tehtäviin järjestelmän testaaminen kuului.

Suurimmat ongelmat johtuivat pääesikunnan mukaan yksityisen yrityksen toimittamasta aikatietoliittymästä. Kun yksityiset yritykset eivät kuulu oikeusasiamiehen valvontaan, laillisuusvalvonnan keinoin ei voida yksiselitteisesti selvittää hankkeessa mahdollisesti virheitä tehneitä tahoja, toteaa Pajuoja.

Joka tapauksessa puolustusvoimat tilaajana vastasi Pajuojan mukaan siitä, että toiminnoiltaan keskeneräinen palkanmaksujärjestelmä hyväksyttiin käyttöön.

Kun puutteita havaittiin myös uutta järjestelmää käyttävien henkilöiden osaamisessa, pitää Pajuoja aiheellisena kysyä, onko annettu koulutus ollut riittävää.

Oma aloite

Järjestelmän ongelmat tulivat apulaisoikeusasiamiehen tietoon tarkastusten yhteydessä kesäkuussa 2011, jolloin palkoissa kerrottiin olleen runsaasti virheitä.

Kun uusi järjestelmä oli tarkoitus ottaa käyttöön myös varusmiesten päivärahojen maksussa, hän otti asian tutkittavaksi omana aloitteena. Puolustusvoimien palkanmaksuongelmista tehtiin oikeusasiamiehelle myös viisi kantelua.

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Raino Marttunen, puh. 09 432 3343.