Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Tiedote: Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ei saa aiheuttaa lisäkustannuksia potilaille

Yhdenvertaisuus ei toteudu

Kuntien ja kuntayhtymien tapa hoitaa lääkkeiden koneellinen annosjakelu on monissa kunnissa lainvastainen, sillä siitä ei saa aiheutua lisäkustannuksia potilaille, katsoo oikeusasiamies Petri Jääskeläinen. Kuntien erilaiset käytännöt eivät myöskään kohtele potilaita yhdenvertaisesti.

Useat kunnat ovat siirtymässä tai siirtyneet lääkkeiden koneelliseen annosjakeluun kotihoidossa ja palveluasunnoissa oleville asiakkaille. Siinä apteekki toimittaa potilaan lääkkeet annoksittain pakattuna
1 - 2 viikon erissä. Jakelulla pyritään parantamaan lääkehoidon turvallisuutta ja vähentämään hävikkiä. Apteekit hinnoittelevat palvelun itsenäisesti.

Joissakin kunnissa potilas maksaa annosjakelun kustannukset kokonaan itse, joissakin kunnissa osittain ja muutamissa kunnissa kustannukset maksaa kunta.

Lääkkeiden jakelu on kunnan tehtävä

Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen toteaa, että lääkkeiden jakelu kuuluu kunnan lakisääteisiin velvollisuuksiin, sillä siinä on kyse terveydenhuoltolaissa tarkoitetusta sairaanhoitopalvelusta.

- Tämä merkitsee sitä, että kunta ei voi sulkea potilaidensa lääkkeiden jakelua järjestämisvelvollisuutensa ulkopuolelle ja siirtää tätä tehtävää potilaidensa itsensä yhdessä apteekkien kanssa järjestettäväksi ja heidän itsensä kustannettavaksi.

Kunnalla on erilaisia vaihtoehtoisia tapoja järjestää lakisääteiset tehtävänsä. Lääkkeiden käsin tapahtuvasta annosjakelusta kunta voi huolehtia itse tai ostaa koneellisen annosjakelupalvelun apteekilta.

- Jos kunta käyttää ostopalvelua, siitä ei saa aiheutua potilaille lisäkustannuksia, toteaa oikeusasiamies.

Oikeusasiamies otti kantaa asiaan kantelun johdosta. Siinä arvosteltiin muun muassa potilaiden eriarvoisuutta ja apteekkien perimien maksujen vaihtelua eri kunnissa. Kantelijan mukaan vuonna 2010 apteekki oli velottanut palvelusta 5,40 euroa viikolta ja vuotta myöhemmin 10,90 euroa. Lisäksi maksu perittiin joka viikolta, vaikka pussitus tehtiin vain joka toinen viikko. 

Jääskeläinen on pyytänyt sosiaali- ja terveysministeriötä ohjaamaan kuntia ja kuntayhtymiä, jotta ne järjestävät lääkkeiden koneellisen annosjakelun yhdenvertaisesti ja lainmukaisesti. Hän on pyytänyt ministeriötä ilmoittamaan 30.6.2013 mennessä, mihin toimenpiteisiin hänen käsityksensä on antanut aihetta.


Oikeusasiamies Petri Jääskeläisen päätös dnro 809/11 kokonaisuudessaan.
Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen, puh. (09) 432 3377.