Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Terveyskeskus loukkasi potilaan henkilökohtaista vapautta

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen pyytää Lohjan terveyskeskuspäivystystä hoitanutta yritystä harkitsemaan, miten se voisi hyvittää perus- ja ihmisoikeuksien loukkauksen potilaalle.

Yritys loukkasi psykiatrisen potilaan henkilökohtaista vapautta ja aiheutti tälle sellaista ylimääräistä kärsimystä, jota ei voida hyvittää vain toteamalla tai moitteilla, katsoo oikeusasiamies tuoreessa, Valviran lausuntoon perustuvassa päätöksessään.

Oikeusasiamies tutki potilaan kohtelun omasta aloitteestaan. Asia oli tullut vireille erään vuonna 2011 ratkaistun kantelun yhteydessä.

Lukuisia puutteita

Oikeusasiamies löysi potilaan kohtelussa ja terveyskeskuspäivystystä hoitaneen yrityksen menettelyssä useita puutteita.

Hän katsoo, että potilaan henkilökohtaista vapautta loukattiin enemmän kuin olisi ollut tarpeen, kun hänet sijoitettiin aiheettomasti eristyshuoneeseen. Potilaalle aiheutettiin ylimääräistä kärsimystä, kun hänet kuljetettiin sidottuna ambulanssissa kotipaikkakunnalleen lähes 300 km päähän.

- Hoitopaikka olisi tullut etsiä lähempää eikä potilaan sitominen ambulanssissa perustu lakiin, katsoo Jääskeläinen.

Oikeusasiamies pitää vakavana virheenä myös sitä, että potilasta hoitanut lääkäri ei kirjannut  eristämis- ja sitomispäätöksiään. Lisäksi tarkkailulähete oli laadittu puutteellisesti ja potilaalle oli määrätty väärää lääkettä kuljetusta varten.

Hyvän hoitokäytännön mukaista ei myöskään ollut se, että potilaan vointia eristyshuoneessa seurattiin puutteellisesti.

Ulkoistettu palvelu rinnastuu viranomaiseen

Nykylainsäädännön mukaan terveyskeskuksella ei ole oikeutta rajoittaa potilaan itsemääräämisoikeutta. Rajoittaminen saattaa kuitenkin olla sallittua ns. pakkotilana, mutta silloin toimenpiteiden on oltava ehdottoman välttämättömiä ja hyvän hoitokäytännön mukaisia.

Lohjan terveyskeskuspäivystys on virka-ajan ulkopuolella ulkoistettu Attendo Terveyspalvelut Oy:lle. Kun yksityinen taho hoitaa julkista tehtävää, sen toiminta kuuluu tältä osin oikeusasiamiehen valvontaan ja sen korvausvastuu voidaan rinnastaa viranomaiseen.

Oikeusasiamies pyytää yritystä ilmoittamaan 31.3.2013 mennessä toimenpiteistään.

Oikeusasiamiehen päätös, dnro 1319/2/11, on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen ratkaisutietokannassa osoitteessa oikeusasiamies.fi.

Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor, puh. (09) 4321.